Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Еднослойни тръби от РЕ 100 с допълнителен защитен слой от РР и детекторна жица – тип „Robust"

1.Дефиниция на продукта и стандарт по който се произвежда

Tръбите тип Robust са напорни еднослойни компактни тръби от PE100 с допълнителен защитен слой от полипропилен (PP), с интегрирана детекторна медна  жица.

Стандарта по който се произвеждат напорни тръби и части е EN 12201: "Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване".

2.Област на приложение

Tръбите тип Robust са предназначени  за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата.

-          Траншейно полагане без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата - Тръбите тип Robust поради устойчивостта им на бавно нарастване на пукнатини могат да се изпъл­няват с подложка и обратна засипка в зоната около тръбата от баластра, като по този начин се осигурява икономия на средства от една страна и по-устойчиво легло на тръбите, срещу суфозия

 

-          Полагане с плуг-машина /фреза

 

-          Pipe Relining - процес при който в съществуваща тръба се прокарва нова тръба като светлото сечение на съществуващата тръба е по-голямо от външния диаметър на новата тръба.

3.Материал и маркировка

Полиетилена е материал, който има много предимства и поради тази причина се прилага най-масово за производство на  напорни тръбопроводни системи.  Тръбите произвеждани от полиетилен са леки, гъвкави, корозионно устойчиви и могат лесно да се свързват на челна заварка или посредством фитинги на електрозаварка гарантирайки напълно сигурна мрежа без течове и загуби.

Важно е суровината използвана за изработката на продукта да е първична, сертифицирана от независима инстанция, предварително оцветена в син или черен цвят, като това дава гаранция, че крайният продукт ще отговаря на изискванията на производствения стандарт. Съгласно БДС EN 12201-1, гранулатът, от който се произвеждат полиетиленовите водопроводни тръби, трябва да е предварително оцветен в цвета на крайното изделие. Ако тръбите трябва да са черни, гранулатът е черен, ако трябва да са сини, гранулатът е син и т.н. Стандарт БДС EN 12201-1 ЗАБРАНЯВА използването на безцветен (натурален) PE гранулат при производството на полиетиленови водопроводни тръби. Само предварително оцветеният гранулат гарантира хомогенна структура на произведените тръби, добра дългосрочна устойчивост на налягане и добра еластичност на материала.

При използването на безцветен полиетилен и последващото му оцветяване по време на производството се получава лоша хомогенизация на материала, която е видима само под микроскоп. В следствие на това се влошават качествата на тръбата, което довежда до съществено намаляване на живота и, както и потенциална възможност от спукването на тръбата. Също така, такива тръби не могат да издържат лабораторните тестове за вътрешно хидростатично налягане и опън, които зависят най вече от използвания материал за производството на тръбата.

В някои по-редки случаи, смесването на оцветителя и гранулата по време на екструзията е толкова лошо, че при напречен разрез на произведената тръба се забелязват разслоявания и с невъоръжено око.

Когато суровината е рециклат, получен от рециклирането на изделия нямащи нищо общо с тръби от съответната пластмаса, тогава този рециклат е с нееднородна втечливост от където следва, че той не може да бъде гаранция за качество на крайното изделие, което само по себе си няма да има еднородни физико-механични качества и структура.

Като допълнителна гаранция за качеството на използваната суровина при производството на пластмасови (полиетиленови) тръби, контролиращите органи по изпълнението на инфраструктурни обекти е редно да изискват документи за произхода, предназначението и качеството на изходната суровина, също както и тест протоколи от изпитването на съответната партида тръби.

Също така контролните органи по изпълнението на обекти за инфраструктурни водопроводи е редно да вземат пробни парчета от всеки диаметър от доставените на обекта тръби и да ги предоставят за изпитване по основните показатели на съответния производствен стандарт.

Полиетиленовите тръби за пренос на флуиди под налягане са обозначени с маркировка, коекструдирана незаличима ивица, за да се установи тяхната употреба.

SDR (Standard Dimension Ratio)

SDR=D/s

Това е съотношението на номиналния външен диаметър спрямо дебелината на стената на тръбата (номинални стойности са равни на минималните стойности, определени в стандартите на продукта).

MRS (Минимално необходима якост)

Стойността на MRS [MPa] е изведена от съотношението на графиките на стрес-теста за всеки тип полимер спрямо максималното периферно напрежение или най-общо издръжливост на тръбата след 50 години при непрекъсната работа при 20 °C.

Обозначението като PExx се определя от MRS:

- РЕ100 е полимер с MRS = 10 МРа (10 МРа = 10 N / mm2)

MOP (Максимално работно налягане)

Това е максималното работно налягане на системата, изразено в бар, което е в състояние да издържи при непрекъсната работа: тя е директна функция от стойността на MRS и е обратно пропорционална на коефициента на безопасност и SDR-стойността.

4. Продуктова гама

Tръбите тип Robust се произвеждат с номинални диаметри DN/OD 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 за налягане PN10, с номинални диаметри DN/OD32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 за налягане PN16 и с номинални диаметри DN/OD 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 за PN25.

Доставката може да бъде под формата на кангал от 100м (от DN63-110) и  на пръти с дължина 12, 13 и 13.5м за всички диаметри над DN63. По този начин се намалява до минимум броят на фитингите и заварките.  Необходимите дължиини на тръбите могат да се изрежат на самия обект и така да се намалят транспортните разходи. Гъвкавостта на производствения материал позволява при необходимост производството на по-големи дължини, които могат да се изработят по проект за съответния строителен обект.

5.Тестване

Основните изпитвания на напорни полиетиленови тръби се извършват съгласно БДС EN 12201-2

 

  • Удължаване при скъсване

Скъсването трябва да настъпи при удължение по-голямо от 350% спрямо първоначалната дължина на пробното парче.

 

  • Хидростатична якост

 

6. Изисквания при полагане

1. Изкопайте до проектното ниво на изкопа и подравнете до достигане на проектния наклон.

2. Положете тръбата „Робуст“ на дъното на изкопа и извършете необходимите монтажно-заваръчни дейности.

3. Положете материала за обратно засипване на изкопите (подбран в съответствие с горепосочените критерии и отстранете частиците >70 мм) на нивото на най-ниската точка от тръбата и уплътнете добре материала за засипване.

4. Положете следващия слой от материала за обратно засипване до 30 см над темето на тръбата, като се уверите, че частици >70 мм не са в близост до тръбата и, че слоят е уплътнен.

5. Над това ниво, възстановителните работи могат да бъдат извършени с различни материали, които са включени в допустимите материали, съгласно спецификациите за възстановяване на изкопните работи.

7.Сравнение с алтерантивни продукти

Към днешна дата РЕ100 е по-доброто решение за производство на напорни водопроводни системи поради по-добрите свойства, по-голямата хидравлична проводимост и може би най-важното поради по-дългия експлоатационен живот. Отличителните признаци на тези тръби са дългият срок на експлоатация от над 100 години, високата гъвкавост и минималното тегло.

За предлаганите висококачествени типове тръби от ПЕВП (полиетилен висока плътност)  експлоатационният период над 100 години е научно обоснован чрез проведените с тръбите опити за времеустойчивост и вътрешно налягане по DIN ISO12162, както и по утвърдените в ISO TR 9080 методи на изследване. Получените резултати се потвърждават от практическия опит, натрупан при използването на тръби от ПЕВП   във водо и газоснабдяването. Намиращите се вече 40 години в експлоатация тръбопроводи от ПЕВП се отличават с висока експлоатационна надеждност и много ниски разходи за поддръжка и ремонт.

 

Важно е да се знае, че всички производители на фасонни части за ПЕ тръби работят с РЕ100 при производството на инжекционно ляти фасонни части за водопроводи.

Този факт води до последващото логично становище, че е абсолютно забранено да се заваряват челно тръби от РЕ 80 с фасонни части произведени от РЕ 100 - това е важна продробност на която се обучават всички специалисти (инсталатори) на напорни системи.

Непрекъснато увеличаващите се разходи, кара много от доставчиците да поставят под съмнение въпроса за необходимостта от скъпо струващото пясъчно легло при полагането на нов тръбопровод. Ако изкопаната съществуваща почва  може да се уплътни (трамбова), то тя може да се използва за запълване вместо пясък. Условие за това е използването на тръби, които могат да поемат по-високите натоварвания.

В равнинните райони, освен това, има възможност тръбопроводите да се полагат изключително ефективно по метода на вкопаването или фрезоването. Отказът от пясъчно легло може да доведе до появата на повърхнинни издрасквания по новоположените тръбопроводи (допустими са максимално до 10%). Наред с това, в един по-продължителен период, към вътрешното налягане, налягането на земните пластове или на транспортните натоварвания може да се добави и точково или линейно натоварване, предизвикано от камъни и така да се стигне до повреди. Това означава, че при отказ от защита на тръбопровода чрез пясъчно легло, избраната система от тръби трябва да е в състояние да устои на леки повърхнинни увреждания

чрез издраскване и особено чрез точково натоварване, за да не се стигне до образуването на пукнатини под въздействие на полученото напрежение.

Тръбите тип Robust  поради устойчивостта им на бавно нарастване на пукнатини могат да се изпъл­няват с подложка и обратна засипка в зоната около тръбата от баластра с максимална едрина на зърната 70 mm за диаметри на тръбите от DN63 до DN200 и 100 mm за диаметри на тръбите от DN200 до DN400, като по този начин се осигурява икономия на средства от една страна и по-устойчиво легло на тръбите срещу суфозия тъй като  баластрата е много по-устойчива на суфозия от пясъка. Защитният кожух предпазва допълнително като “твърда черупка” носещата налягането тръба от преки натоварвания и разпределя възникващите допълнителни напрежения, особено от дължащите се на остри камъни или парчета стари тръби.

Куплиране на тръби на челна или на ел.заварка е напълно приложима между стандартна тръба от ПЕВП и тръба тип Robust, както и между две тръби тип Robust. Трябва да се има  предвид, че допълнителният защитен слой от PP на тръбите тип Robust“, непосредствено преди завар­ката (челна или електрофузионна), трябва задължително да се отстрани в зоната около заварката. Това е важно изискване, тъй като полиетиленът, от който е напра­вена основната тръба и полипропи­ленът, от който е направен защитния слой, са с различни индекси на сто­пилка и дори първоначално да има сплавяване и дифузия между двата материала, в дългосрочен план ще настъпи разсъединяване между тях, оттам загуба на здравина на заварка­та и авария на тръбопровода.  По-горе казаното важи и в случаите на свързване на тръби тип Robust с фитинги на челна или електрофузионна заварка, както и с фитинги на бърза връзка.

Като заключение полиетиленовите тръби са здрави, устойчиви на агресивни среди и корозия, както и  извънредно устойчиви на механични въздействия. Освен това, тези тръби са леки и гъвкави, което позволява икономичното им полагане.  Защитния слой на тръбата  Robust, дава допълнителна сигурност срещу образуване на шупли и оттам на пукнатини при складиране, транспорт, разтоварване  и полагане.  Вградена детекторна жица спестява време за прокарването на допълнителна детекторна лента над тръбата, а защитният слой допълнително предпазва жицата.

Поставянето на допълнителна детекторна лента е възможно само при траншейно полагане с обратна засипка. При безтраншейно полагане водопроводът няма да има детекторна лента и по-трудно ще може да се локализира.

Тръбите тип ROBUST с вградената в тях детекторна жица, позволяват водопроводът да може да се локализира дори и след безтраншейно полагане.

05_Robust