Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

04.11.2008 - Пайплайф с нов софтуер за изчисляване статиката на положените канализационни тръби

Пайплайф с нов софтуер за изчисляване статиката на положените канализационни тръби

Пайплайф България притежава софтуер, чрез който по инженерен подход се пресмята статиката на положените канализационни тръби. Програмата е базирана на стандарта АТV127 трето издание от месец август 2000г. Предоставят се необходимите статистически проверки за твърдостенни и профилирани тръби направени от термопластични материали, стомана, полимер бетон и каменин. Програмата дава възможност за изчисление и на перфорирани-дренажни тръби, тръби със зададена номинална твърдост, с определен повърхностен натиск и подсилени бетонови тръби.

За да се пресметне конкретен пример трябва да бъдат въведени различни стойности категоризирани в няколко раздела:

Коефициент на сигурност

'Сигурност' позволява някои от ограниченията в стандарта ATV-DVWK-A 127 да бъдат отхвърлени, а други функции като например приближенията и ниските класове на сигурност заложени в другите издания да бъдат включени. Когато се стартира програмата, при натискане на 'File/New"', се стартира първоначално зададеното от ATV-DVWK-A 127 положение. Ако изберете допълнителна опция, то Вие поемате риска и трябва да сте сигурни, че избраното от вас условие ще отговаря за всеки един индивидуален случай.

Почва

Почвата, в която е положена тръбата трябва да бъде описана за съответните прилежащи около тръбата четири зони (забележка: приложението на това теоретично разделяне на почвата води до изчисление с едно приближено намаляване на почвеното натоварване в зоната на изкопа). Не може да бъде приложено, ако E1 ≤ E3 (или в случая на 0% уплътнение, т.е. E1 < E3). Софтуерът отчита тези условия  автоматично , като по този начин малките промени в данните за почвата, могат да доведат до големи промени в крайният резултат.


 
Групи почва

  • G1 несвързани
  • G2 слабо, незначително свързани почви
  • G3 смесени свързани почви, едра, сурова глина• (затлачени с тиня, пясък, едрозърнест пясък и дребен чакъл, свързани остатъчни каменисти почви)
  • G4 свързани (пр. глина)

Натоварване

Тук програмата определя условието на 'комбиниран случай на натоварване’ само като ‘Натоварване’ - при площ с най-малко покритие (при нея решаващо е натоварването от трафика-динамичното натоварване) и площ с най-голямо покритие (при която може да бъде от значение определянето на почвеното-статично натоварване).

Полагане

Под ‘Полагане’ се разбират условията, при които се полага тръбопровода (съгласно DIN/EN 1610). Въвеждането на изискваните данни зависят главно от това дали положените тръби са в укрепен или неукрепен изкоп.

Условия на покритието

‘Условия на покритието' ('A1' до 'A4') описва методът на укрепване и обратно засипване на изкопа в зоната над тръбата (от темето на тръбата до земната повърхност-кота терен).

A1
Засипката на изкопа се уплътнява със съществуващата почва на слоеве (без проверка степента на уплътнение) уплътнявайки и до стените на тръбата.

A2

Отвесно укрепване на изкопа с използването на специални изкопни кофражи,  които не се махат до засипката.
Кофражните платна или използваното оборудване се премахва на етапи по време на засипката.
Неуплътнена засипка на изкопа
Промита засипка (подходящо само за почви от група G1)

A3
Отвесно укрепване на изкопа с използването на вълнообразни сглобяеми профили, олекотени профили, дървени греди,  кофражни плоскости или оборудване ,  които не се махат до засипката.

A4
Засипката се уплътнява на слоеве при съществуващи почви с доказана съгласно изискванията на  ZTVE-StB степен на уплътнение; прилага се също така при щпунтови стени. Условията A4 не са приложими при почва от група  G4.

Условия на полагането


‚Условия на полагането’ ('B1' до 'B4') описва методът на укрепване и обратно засипване на изкопа в зоната около тръбата (от дъното на изкопа до темето на тръбата).

B1
Подложната възглавница се уплътнява на слоеве със съществуващата почва  или в  насип(без проверка степента на уплътнение) прилага се също така при щпунтови стени.

B2
Отвесното укрепване в зоната на тръбата с използването на  покрития, така че  да обхванат дъното на изкопа и да не се премахват до обратната засипка и уплътнението.

B3
Отвесно укрепване в зоната на  тръбата  с използването на вълнообразни сглобяеми профили, олекотени профили и уплътняване .

B4
Подложната възглавница се уплътнява на слоеве със съществуващата почва  или в насипа с доказване изискваната степен на уплътнение съгласно ZTVE-StB. Посочените условия за група B4 не са приложими за почви от група G4.

Твърдостенни тръби


Твърдостенни са тръбите:

  • които са с кръгла форма,
  • които имат постоянна дебелина на стената в периферна и аксиална посока
  • тези, на които стените са от еднородна структура

Като нетвърдостенни тръби се описват:

  • яйцеобразни профили
  • профилирани -ребрени тръби
  • тръби от стъкло пластика с номинална твърдост и усилени бетонови тръби

Kлас на материала

Възможно е да изберете между пет класа материал ("Термопластика", "Термовтвърдени", "Метал", "Бетон" и "Полимербетон"). Избраният клас материал влияе не само върху изискваните свойства на тръбата, но също така и на сигурността, особено при утежнени случай на доказани натоварвания. Има допълнителната опция да се въведат характеристиките на материала от съществуваща (предварително създадена) база данни за използваните тръби.

Термопластика

При термопластичните материали E-модулът и крайните натоварвания се класифицират в краткосрочни и дългосрочни стойности. Допълнително крайните натоварвания се дефинират като издръжливост на опън и на натиск.
Също може да бъде въведен редукционен коефициент за температурно и звуково натоварване. Редукционният коефициент може да бъде мултиплициран със задаване на Е-модул и крайни натоварвания преди стартиране на изчисленията. (Подобен редукционен фактор може да бъде по-малък от 1, за разлика от редукционния коефициент използван за резервоарни конструкции, които са разделени и не се мултиплицират.)

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗЧИСЛЕНИЕТО (може да бъде кратка версия и пълна версия – има схематични чертежи на полагането)

Примерно съдържание (за профилирана термопластична тръба PRAGMA ID300)

1 Статика за инсталирани тръби съгласно A 127 3то издание
1.1 Входни данни
1.1.1 Коефициент на сигурност
1.1.2 Почва
1.1.3 Натоварване (Товар)
1.1.4 Полагане
1.1.5 Твърдостенни тръби
1.1.5.1 Термопластични
1.2 Резултати
1.2.1 Междинни резултати за тръбите
1.2.1.1 Свойства на материала
1.2.1.2 Коефициент на сигурност
1.3 Съгласно DIN EN 1610 7
1.3.1 Междинни резултати за случай на натоварване с минимална подпочвена вода
1.3.1.1 Геометрия на тръбата
1.3.1.2 Теоретично разделяне на почвата на зони
1.3.1.3 Товар
1.3.1.4 Деформационни модули на почвата EB
1.3.1.5 Параметри за устойчивост на почвата
1.3.1.6 Ъгъл на полагане, ъгъл на триене и действаща относителна проекция
1.3.1.7 Характеристични стойности на материал на тръбата и коравината на пръстена
1.3.1.8 Коефициент на устойчивост
1.3.1.9 Коефициенти
1.3.1.10 Концентрационни фактори (коефициенти) λR и λB
1.3.1.11 Разпределение на налягането по периферията на тръбата
1.3.2 Междинни резултати за случай на натоварване с максимална подпочвена вода
1.3.2.1 Геометрия на тръбата
1.3.2.2 Теоретично разделяне на почвата на зони
1.3.2.3 Товар
1.3.2.4 Деформационни модули на почвата EB
1.3.2.5 Параметри за устойчивост на почвата
1.3.2.6 Ъгъл на полагане, ъгъл на триене и действаща относителна проекция
1.3.2.7 Характеристични стойности на материал на тръбата и коравината на пръстена
1.3.2.8 Коефициент на устойчивост
1.3.2.9 Коефициенти   
1.3.2.10 Концентрационни фактори (коефициенти) λR и λB
1.3.2.11 Разпределение на налягането по периферията на тръбата
1.3.3 Напречни усилия при минимална подпочвена вода, теме
1.3.4 Напречни усилия при минимална подпочвена вода, страни
1.3.5 Напречни усилия при минимална подпочвена вода, дъно
1.3.6 Напречни усилия при максимална подпочвена вода, теме
1.3.7 Напречни усилия при максимална подпочвена вода, страни
1.3.8 Напречни усилия при максимална подпочвена вода, дъно
1.3.9 Случай на краткосрочно натоварване
1.3.9.1 Проверка на натоварването (с минимална подпочвена вода)
1.3.9.2 Проверка на натоварването (с максимална подпочвена вода)
1.3.9.3 Проверка на деформацията (с минимална подпочвена вода)
1.3.9.4 Проверка на деформацията (с максимална подпочвена вода)
1.3.9.5 Проверка за устойчивост (линейна): (с максимална подпочвена вода)
1.3.10 Случай на дългосрочно натоварване
1.3.10.1 Проверка на натоварването (с минимална подпочвена вода)
1.3.10.2 Проверка на натоварването (с максимална подпочвена вода)
1.3.10.3 Проверка на деформацията (с минимална подпочвена вода)
1.3.10.4 Проверка на деформацията (с максимална подпочвена вода)
1.3.10.5 Проверка за устойчивост (линейна): (с максимална подпочвена вода)


От фирма Пайплайф ще ви предоставим пълни изчисления на зададеният от Вас конкретен пример на положена или проектно зададена канализационна тръба от продуктовата гама на Пайплайф.

Резултатът от изчисленията е сертифициран и отговарящ на изискванията съгласно ATV-DVWK-A 127 и може безпроблемно да бъде приложен към Вашият проект или даден на съответните институции за проверка на натоварванията при конкретни условия върху положените тръби на Пайплайф.

Програмите за създадени за изчисление единствено и приложими само за тръбите на фирма Пайплайф. В програмата са заложени характерните свойства и величини  на тръбите Пайплайф, и всяко изчисление за тръби произведени от други фирми не съответства на спецификата и стандартите и резултата от това, при изпитване на проектно заложени тръби при утежнение и специфични условия, би имало необратими последствия, както за проектанта така и за възложителя на конкретния обект.
Ако това се случи с други тръби от тези на Пайплайф, то  фирмата НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА.