Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Защо използването на термопластични тръби е гаранция за сигурност и ефикасност пред конвенционалните твърди тръби?

След 1950 г. използването на пластмасови тръби за санитарни и дъждовни канализационни системи измести използването на бетонови и каменинови тръби.
Опита от експлоатацията им показва няколко основни предимства, който ги правят предпочитани пред твърдите (нееластични)тръби:

  • Термопластичните тръби издържат на вертикално и хоризонтално натоварване, поради факта, че са пластични, поддават се на натоварването и част от него се поема от почвата, която в случая е с по-голяма плътност (при едно средно трамбоване). За разлика от тях бетоновите тръби поради своята не еластичност и по-голяма твърдост от тази на заобикалящата ги почва поемат цялото натоварване върху себе си;
  • Гарантирана водоплътност на връзките между тръбите и фасоните части;
  • Осигуряват оптимален хидравличен отток поради по-малката грапавина на вътрешния слой. Това намалява значително риска от запушване на тръбите;
  • По-ниски разходи за монтаж и експлоатация – по малко тегло, по лесно свързване и транспорт;
  • Дават много по-малко повреди по време на експлоатацията им.

Защо тръбите са цветни и каква е разликата при профилираните тръби в зависимост от материала?
Основните материали, от които се произвеждат пластмасовите термопластични тръби са:

PVC (поливинилхлорид),
Днес PVC е най-широко използваният материал за пластмасови тръби. Тъй като PVC съдържа хлорид, необходимо е малко количество етилен при производството му, което означава, че PVC е сравнително по-евтин за производство, отколкото PB и PP. PVC тръбите се използват за всички видове напорни и гравитационни тръби. PVC тръбите се използват също и за провеждане на електрически и съобщителни кабели, за дренажни тръби и тръбни линии за промишлени процеси, при които температурата не надвишава +45°C.

ПЕ(полиетилен)

 

PE тръбите в миналото бяха обозначавани като PEL, PEM или PEH тръби, в което обозначение последната буква указва плътността на материала: L = ниска, M = средна, H =висока. Този метод за класификация обаче не дава никаква информация за якостта на полиетилена в дългосрочен план. Ето защо, при работата по изработването на европейски стандарти (CEN), която се извършва и в момента, е приет нов метод за класификация, който е на базата на якостта на материала: "Минимална изисквана якост", съкратено MRS. Тя обозначава напрежението, което материалът на тръбата може да понесе без да се появи теч за период от минимум 50 години. Тръбите PE 100, съгласно предишната класификация, се равняват, по отношение на плътността, на тръби PEH, докато тръби PE 80 покрива както PEM, така и PEH тръби съгласно предишния метод за класификация. PEL тръбите, съгласно старата система за класификация, вече се определят като тръбиPE40.


PE тръбите имат същата област на приложение, както и PVC тръбите. Освен посочената употреба, PE тръбите се използват и за транспорт на газ и тръбопроводи под морето.


ПП(полипропилен)PP тръбите се предлагат като хомополимери и кополимери PP-PE (кополимер: при полимеризацията се добавя малко количество етилен, за да се постигне по-устойчив материал). PP тръбите се използват във вътрешни тръбопроводи за отвеждане на отпадни води, вкопани тръби за отпадни води, питейни водопроводи и за тръбни линии за промишлеността.

Основната суровина за термопластичните тръби е нефт или природен газ. За производството на PVC  или PE тръби е етилена , а за РР е пропилена.
Важно е да се знае, че около 70% от стойността на един линеен метър тръба е суровината  от която се произвежда. (гранулата, от който чрез технологичен процес се получава крайният продукт). Това обуславя факта , че 70% от себестойността на термопластичните тръби  зависи от цената на  използваната суровина. това е причината Pipelife да отделя особено внимание  на суровините, които използва в технологичните процеси за изработката на своите продукти.

Разграничават се два основни вида суровини. Първична (virgin или prime) и вторична (second grade или scraped).

Първичната суровина е тази, която е минала термична обработка само веднъж (т.е. използвана е еднократно). Цвета на първичната суровина зависи от желанието на клиента – може да бъде безцветна (natural) или оцветена (colored). Освен това се прави различие между сертифицирана и не сертифицирана суровина. Разликата между двете е факта , че сертифицираната суровина идва със сертификата от независима инстанция, която гарантира стойността на задължителна минимална якост (Minimum Required Strenght - MRS).Това е един от основните показатели за експлоатационните качества на термопластичните тръби.

Не сертифицираната суровина крие опасност от разлики в зададената стойносът на MRS  и в последствие в якостните качества „гарантирани” от производителя ( например напорен водопровод SDR17 при MRS10 , отговарящ на PE100  дава номинално работно налягане от 8MPa, но когато суровината има по ниска MRS , примерно 8 , което отговаря на PE80  номиналното налягане ще бъде не по-голямо от 6,3 Mpa).

Вторичната суровина е тази, която е преминала поне веднъж термична обработка. Поради тази причина якостните качества и посочените от производителя характеристики на   готовият продукт няма да отговарят на заложените. Термопластичните тръби изработени с голям процент вторичен материал, крият редица опасности по време на тяхната експлоатация. Тяхната цена може да бъде в пъти по ниска от тази на продукти произведени от първичен материал. Един пример, ако днес 1000 кг. първичен РЕ100 струва на пазарите в Европа около  1400EUR, то вторичният материал би струвал около  700EUR.

За изпълнителя (инвеститор, строител, проектант) е много трудно и почти невъзможно да направи разлика между първичен сертифициран и не сертифициран материал. Той може само да изисква сертификат от производителя на продукта за използваната суровина и същият е длъжен да му предостави такъв.

Също така е трудно,  за изпълнителят да разбере дали и колко е използвана вторична суровина в крайният продукт, но не е невъзможно!!! Един от начините, за да се разграничи продукт изработен от първична или вторична суровина е неговият свят.
Основният принцип е: цветната тръба най вероятно е произведена изцяло от първична суровина, а черната най вероятно е произведена от вторична (рециклирана суровина). Един пример може би ще Ви помогне да разберете логиката: за изработката на тръби от вторична суровина един производител има нужда от стотици хиляди килограма вторичен материал. Сами разбирате, че той не може да бъде еднороден като цвят. За да може крайният продукт да бъде едноцветен е нужно различните цветови нюанси да бъдат уеднаквени. Единственият цвят, който позволява това е черният.

За изработка Pipelife използва само и единствено първични сертифицирани суровини на световноизвестните марки BAZEL, BOREALIS и др. Те дават гаранция на суровината и сигурност за високите експлоатационни качества на тръбите.

Вследствие качествените и физични характеристики на суровината се определя и височината на профила при термопластичните тръби.
Тръба от PP със структурна стена изисква около 15-30 % по-висок профил, отколкото тръба от PVC със структурна стена, за да се постигне същата номинална твърдост.
Тръба от PE със структурна стена изисква около 25-40 % по-висока стена, отколкото тръба от PVC със структурна стена, за да се постигне същата твърдост.
Това се дължи на факта, че еластичният модул и плътността на суровината за изработването на една PVC тръба са по-големи от тези за изработката на същите тръби като диаметър и якостни качества от PE или PP.

Вследствие на казаното по-горе за едно сечение при еднакви по-диаметър и коравина на пръстена сечения най-много материал би използван за направата на полиетиленовите тръби. Суровината за тях е в по-голямо количество и е по-скъпа от тази за направата на тръба от полипропилен със същите характеристики.
Какво се получава на практика у нас-пазарът е залят с черни полиетиленови тръби на различни производители, които ни предлагат една значително по-евтина продукция в сравнение с профилираните полипропиленови тръби PRAGMA на PIPELIFE.
Изводът е един-използва се вторични и в много от случаите не сертифицирани суровини, чрез което пада не само цената на продукцията, но и основните монтажни и експлоатационни характеристики на тръбата. Това е много важно да се знае от Вас, проектанти, строители и инвеститори, и затова пак повтаряме този основен принцип, че произведената в цвят тръба ще Ви гарантира качеството на продукта на над 90 процента. Това Ви носи сигурност в изпълнението на инфраструктурните проекти и гарантира дългият и безавариен живот на заложените от Вас тръби.

Има ли нужда от добро трамбоване на тръбите и доколко е от значение коравината на пръстена SN?
 Диаграмата по-горе и направена от ТЕPPFA-Европейската асоциация за пластични тръби и фитинги. Това е една утвърдена структура, която представлява производителите и националните асоциации за пластични системи в Европа.
По ординатната е представена деформацията на тръбата, а по-абсцисата коравината на пръстена на положената тръба-SN (SN=nominal strength).

Съгласно АТV127 деформациите трябва да бъдат ограничени до 6 % от диаметъра на тръбата, а под релсите на DB AG (Дойчебан) се допускат максимално 2 %. При пластмасовите тръби при краткотрайно натоварване се допускат 4 %, за да бъдат гарантирани резерви за зависещите от времето деформации в следствие на пълзенето. Опитите с голяма продължителност показват, че деформациите на пластмасовите тръби по правило изчезват след около две години.

В третото издание на работната инструкция A 127 за допустима граница е приета стойността от.
9 %, като приемането на тази стойност се обосновава на резултатите от продължителните измервания, както и натрупания международен опит и стандарти.

SN (nominal strength) е коравина на пръстена, kN/m2, която е меродавна за статистическо изчисление. Дълговременна коравина за периода от 50 години се определя в изпитване на деформациите при постоянно натоварване в продължение на 10000 часа и след това се интерполира върху периода от 50 години. SN= E.I/D3, където: Е – модул на еластичността на тръбата, а I - инерционният момент.

При разглеждането на диаграмата могат да се направят следните изводи:
При едно средно трамбоване и коравина на пръстена SN2 деформациите в сечението на тръбата са около 4%, а при SN8 около2%. При полагането на тръба с SN16 деформацията не се различава съществено от тази с коравина SN8. Разликата в цената на линеен метър между последните две (SN8 и SN16) е значителна, което би намалило разликата за вложените материали и прави нерентабилно преосигуряването срещу деформации.
При едно недобро трамбоване разликата между SN2 и SN8, анализирайки диаграмата, би довело до превишаване на деформациите при първата тръба над допустимото и това може да се окаже катастрофално за дадена изградена канализационна мрежа. Разходите по допълнително уплътняване на засипката около тръбата или подмяната им би коствала значителни разходи и време за инвеститора.

Поради тези причини Пайплайф произвежда профилирани канализационни тръби с коравина на пръстена SN8. Taka e намерено оптималното решение, гарантиращо добри експлоатационни качества на тръбите дори и при по занижени стойности на уплътнение в зоните около канализационните мрежи.

Доброто трамбоване е от съществено значение за безаварийната работа и дълъг живот на канализационните мрежи. У нас не се обръща достатъчно внимание на този факт и често проблемите идват именно от лошата засипка, неотговаряща на заложените от проектанта условия.

Технологията на засипване за ръчно и машинно уплътнение, дебелината на пластовете са все фактори, които пряко влияят върху якостните свойства на тръбите, а те в много от случаите не се спазват. Именно почвата около тръбата понася натоварванията от статичните и динамични товари и ги разпределя. Когато тя не изпълнява тази роля усилията се прехвърлят върху тръбите и те не могат сами да понесат натоварванията.
 
Като заключение е много важно да се спазват правилата и изискванията за строително-монтажните работи при полагането на тръбопроводни мрежи, заложените от проектанта условия и не на последно място изискванията на производителя за полагане на тръбите, за да може те да изпълнят заложените им експлоатационни характеристики.