Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

28.03.2011 - Европейски стандарти

Какво представляват европейските стандарти?

Стандартът е техническа публикация, която се използва като правило, насока или определение. Стандартите осигуряват съответствието между продуктите и услугите с целите за тяхното предлагане, както и тяхната съпоставимост, и съвместимост. Стандартите са създадени чрез обединяване на всички заинтересовани страни, включително производителите, потребителите и регулаторите на даден материал, продукт, процес или услуга.

Обществеността може да извлече полза от приемането на даден стандарт, което води до повишаване на безопасността и качество на продуктите и услугите, и съответно да посочва начини за по-ниски цени и транспортни разходи. Те са ключов компонент на единния европейски пазар.

Къде се разработват европейските стандарти?

Европейските стандарти се разработват в някоя от трите организации по европейски стандарти:


  • Европейски комитет по стандартизация (CEN - European Committee for Standardisation) – занимава се с всички сектори с изключение на електротехнологии и телекомуникации;
  • Европейски комитет по електротехническа стандартизация (Cenelec - European Committee for Electrotechnical Standardisation)– занимава се със стандарти в сектор електротехника;
  • Европейски институт по телекомуникационни стандарти (ETSI - European Telecommunications Standards Institute)– занимава се със стандарти в сектор телекомуникации и някои аспекти на радио и телевизионните предавания.


Всеки един стандарт е на разположение на трите официални езика на ЕС (английски, френски и немски).

Кой участва в разработването на европейските стандарти?

По принцип всички заинтересовани лица или такива, които ще бъдат повлияни от приемането на даден стандарт, могат да допринесат за неговото разработване.
В зависимост от организацията, хората могат да работят или на национално ниво при оформянето на становище за даден европейски стандарт, или могат директно на европейско ниво да представят своите становища.
Експертите са представители от най-различни области, включително индустрията, правителствата, академичните среди и специални групи по интереси. Една от основните цели на организациите по европейски стандарти е експертите, които участват в тяхната работа, да бъдат представители на най-различни среди. Това улеснява приемането и прилагането на стандартите след тяхното обнародване.

Защо се разработват европейските стандарти?

Европейските стандарти се разработват, когато индустрията, пазарът или обществото имат сериозна нужда от тях.
Например, в промишлеността може да е необходим стандарт за гарантиране на оперативната съвместимост на даден продукт или услуга. Пазарът може да използва даден стандарт, за да гарантира честна конкуренция.
Обществеността може да извлече полза от приемането на даден стандарт, който подобрява качеството и безопасността на даден продукт или услуга.
Европейските стандарти също така се разработват, за да подпомагат хората при спазването на европейското законодателство, за да са успешни съответните политики на ЕС, като например единният пазар.

Как се разработват европейските стандарти?

В CEN, развитието на европейските стандарти се ръководи от принципите на консенсус, откритост и прозрачност.

Теоретично погледнато, всяко едно лице може да направи искане за разработването на нови стандарти. След като това искане е направено официално, то минава през съответните процедури и се предава на съответната комисия. Комисията взема решение дали даден стандарт трябва и може да бъде разработен.

Основните етапи при разработването на европейските стандарти са следните:


  • Определяне на необходимостта от нов стандарт;
  • Официална молба до съответната организация по стандартизация;
  • Разглеждане на молбата от съответната комисия;
  • Изготвяне на стандарта от експерти и постигане на консенсус по неговото съдържание;
  • Приемане на стандарта посредством консултации с обществеността и процедура на гласуване;
  • Публикуване на стандарта.

Защо европейските стандарти са важни за Европейската комисия?

Европейските стандарти са мощно средство за засилване на конкурентноспособността на предприятията в ЕС. Те гарантират здравето и безопасността на гражданите на Европа, както и опазването на околната среда.
Стандартите предлагат технически разрешения на проблеми и улесняват търговията и сътрудничеството в рамките на Европейската общност.
Те спомагат за трансфера и разпространяването на технологии, което е от полза за всички хора.
По-конкретно, стандартите могат да подобрят ефективността на важни политики на Общността във връзка със здравето на потребителите, опазването на околната среда, търговията и единния пазар.

Стандартите и единният пазар: какви са директивите с нов подход?

Стандартите играят важна роля при изграждането на единен пазар, като подкрепят редица законодателни мерки, наречени директиви с нов подход.
Тези законодателни мерки на ЕС поставят ключовите изисквания, на които продуктите трябва да отговарят, за да се продават във всички страни от ЕС.
По-особеното в директивите с нов подход е, че те не съдържат технически подробности, а общи изисквания за безопасност. На базата на тези общо дефинирани основни правила, производителите трябва да намерят техническите решения на дадените проблеми, за да осигурят спазването на изискванията за безопасност. Един от най-добрите начини производителите да направят това, е да използват специално разработените за тези цели европейски стандарти.
Такива стандарти се наричат "хармонизирани стандарти" на основата на “презумпцията за съответствие” с директивите, за които са изготвени.

Как Европейската комисия подкрепя европейската стандартизация?

Комисията подкрепя доброволното въвеждане на стандарти в случаите, когато смята, че те играят важна роля. Индустрията и бизнесът се стимулират да използват тези стандарти, когато те спомагат за конкуренцията и подобряват качеството и безопасността. Дават се стимули на правителствата да прилагат стандартите, които улесняват прилагането на европейското или националното законодателство.

Комисията работи с признатите организации по стандартизация в изпълнение на общите цели като откритост, прозрачност и ефикасност на работата. Тя помага на организациите по европейска стандартизация при тълкуването на международните политики и политиките на Общността, като напр. тези, които се отнасят за търговията.
Комисията оказва финансова помощ на секретариатите на организациите по европейски стандарти и също така може да финансира специални групи, които да участват в изготвянето на стандарти като представители на потребителите, малкия и среден бизнес, екологични организации. Комисията оказва финансова помощ при разработването на дадени специфични стандарти и често подпомага свързани с тях изследователски проекти.

Хармонизирани стандарти

Прилагането на хармонизираните стандарти е доброволно, но е най-лесният начин за доказване на съответствието на продуктите със съществените изисквания на директивите. Обяснението за връзката между хармонизирания стандарт и за кои от съществените изисквания на директивите се прилага е дадено в приложение Z на всеки стандарт, разработен по мандат.

За да станат хармонизирани стандарти, е необходимо страните членки да преведат заглавията на стандартите на техния национален език, да ги изпратят чрез административните центрове на CEN/CENELEC на Европейската комисия и секретариата на EFTA за публикуване в Официалния вестник (Official Journal) на Европейския съюз. С този акт европейските стандарти, разработени по мандат, стават хармонизирани стандарти. От датата на публикуване тези стандарти могат да се прилагат за доказване на съответствието на продуктите с директивите.

Извън Европа

Европейските стандарти се разработват в глобална перспектива. ЕВВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ (CEN) е подписал "Виенското споразумение" с Международната организация по стандартизация (ISO), чрез която общите европейски и международни стандарти могат да се развиват паралелно. Повече от 30%от европейските стандарти, приети от ЕВВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ са идентични с международните стандарти. Тези EN / ISO стандарти има двойни ползи за автоматично и еднакво прилагане както в 30 страни членки на ЕВВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ така и в световен аспект ...

Днес стандарти не са създават единствено по технически причини. Те позволяват по-голямо социално включване и ангажираност с технологиите, както и сближаване и оперативна съвместимост в рамките на все по-големия Европейски пазар.Може би по-скоро те са технически "скрити" от обществеността и медиите, но те са едни от най-важните предпоставки за бизнеса и пазара. Тези технически документи са от решаващо значение за улесняване на търговията и затова имат голям обществен отзвук сред производителите и ползвателите в и извън Европа.


      *В статията са използвани материали от сайта на БДС и Europe.bg