Кой ще укроти атмосферните води?

Атмосферните води са води, които произхождат и се образуват по време на дъжд, сняг или при топене на ледове. Тези води, попиват в почвата (инфилтрат), задържат се на повърхността при непропускливи терени, от където се изпаряват в атмосферата или се оттичат в канализацията, околните потоци, реки или други водни обекти (открити и подземни).

В естествената природна среда, като например в горите, почвата поглъща голяма част от атмосферните води. Растенията и корените на дърветата помагат за задържането на дъждовните води в близост до мястото, където те попадат.

В урбанизираните територии управлението на атмосферните води е огромно предизвикателство, което изисква далновидна стратегия и отлично планиране. Неуправляването им може да създаде два основни проблема. Единият е свързан с ускоряване на формирането на големи водни количества, което би довело до наводнения. Другият е свързан с потенциални замърсители, постъпващи от тези територии, които се поемат от атмосферната вода и се инфилтрират към почвата или повърхностни водни обекти. Това води до замърсяване на подземните и повърхностните води.

Досегашната, вече много остаряла, практика включва събиране и отвеждане на атмосферните води чрез канализационни мрежи до пречиствателни станции за отпадъчни води или към водоприемници, при наличието на разделна дъждовна канализация. Резултатът е големи диаметри на канализационните колектори и проектирането на по-големи и скъпи пречиствателни станции. Конвенционалните схеми (дренажи) за инфилтрация на атмосферни води са с изключително кратък експлоатационен период и много трудна поддръжка.

Управлението на дъждовни води е наука за регулиране на дъждовния отток, за предотвратяване на неблагоприятните въздействия върху околната среда. Основната цел е да се управлява количеството на водите, както и защитата на качеството на водата. В наше време съществуват и се прилагат нови, модерни техники и много по-ефективни системи за събиране и управление на атмосферната вода, водещи до нейното повторно използване и пречистване на място. Използват се съвременни материали и технологии. Управлението на дъждовните води е ключов аспект на повечето проекти, за да се предотвратят наводненията и замърсяването.

Най-важното за една съвременна системата за управление на атмосферни води е намаляването на оттока на дъждовни води чрез третирането им възможно най-близко до източника. Под третиране не се разбира споменатото обичайно събиране и отвеждане към колекторите или водните обекти. Това обхваща основно пречистването, съхранението и регулирането на място - на строителната площадка, квартал, парк, терен и др. Включва се и проектиране и изграждане на системи за атмосферни води, така че замърсителите се отстраняват преди те да достигнат до повърхностните води или подземните водни ресурси. По този начин това води и до значително намаляване на разходите за изграждане на канализационна мрежа с големи диаметри и инвестициите за изграждане на преоразмерени пречиствателни станции за отпадъчни води. Това води до спестяване на значителни разходи.

За да стане това възможно са необходими и подходящи  промени в нормативната уредба, свързани основно със следните групи въпроси:

  • узаконяване на реалното съществуване на системите за отвеждане на атмосферните води в почвата. Дефинирането им като вид съоръжение. Регламентиране на прилагането на съоръжения за отвеждане на атмосферните води в почвата ще допринесе за избягването на огромните разходи за отвеждане и пречистване на водите. Необходимата законодателна промяна трябва да позволи използването на система за отвеждане на атмосферните води в почвата в България. Тя не следва да ограничава, когато технически обоснованите решения отговарят на екологичните и устройствени изисквания.
  • От изключително значение е въпроса за лимитиране на показателите на изпусканите води от тези системи в почвата. Необходима е законова уредба, която да въведе екологични изисквания по отношение на система за отвеждане на атмосферните води в почвата. Текстът следва да определя случаите, в които се изисква съответно пречистване, както и параметрите за качество на изпусканите води. Предлага се изменението на законодателство да включва изискване качеството на отпадъчните води от системата за отвеждане на атмосферните води в почвата, да бъде същото, както при отпадъчните води, които се заустват в повърхностни водоприемници. Това изискване ще осигури предотвратяване на замърсяването на подземните и повърхностните води.
  • Определяне на технически изисквания за проектиране. Българското законодателство не определя технически нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за отвеждане на атмосферните води в почвата. Подобни нормативи са посочени в Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. само за централизирани канализационни системи. За да се осигури по-голяма гъвкавост, се предлага проектирането на системи за отвеждане на атмосферните води в почвата да бъде регламентирано от Технически указания, а не от нормативен акт. Това би позволило техническите указания да бъдат частично променяни в съответствие с актуалното развитие, без да е необходимо изменение на законодателството.
  • Много важно е при какви условия ще се прилага или не разрешителен режим. Той трябва да е освободен от сложни процедури и бюрокрация. Важно е да се знае, че съгласно най-добрите европейски практики не се препоръчва за всяко домакинство, обект и територия до определена големина, да се изисква разрешително за заустване в околната среда. Това би било непрактично. С вземането на това предвид се избягва огромно, ненужно търсене на административни услуги. Затова по-добре  е да бъде без процедура по издаване на разрешително за използването на системи за отвеждане на атмосферните води в почвата от домакинство, малък обект и територия до определена големина при условие - спазване на нормативните изисквания за качества на изпусканите води.
  • Ще трябва да се изясни и въпросът с контрола, експлоатацията и поддръжката на така въведената система. За да се гарантира опазването на околната среда са нужни ефективна експлоатация, поддръжка и контрол на съоръжения за отвеждане на атмосферните води в почвата. Отговорност за експлоатацията и поддръжката на съоръжения за отвеждане на атмосферните води в почвата се предлага да носи домакинството или собственика на обекта. Компетентният орган (басейновата дирекция) да упражнява периодичен контрол, за да гарантира ефективност на експлоатацията.

 

Най-общо тези въпроси трябва да намерят своето място в нормативната уредба с неголеми по обем промени основно в Закона за водите и Закона за устройство на територията, както и в по-големи подробности – в подзаконовите актове по тяхното прилагане.

Необходимо е темата да се постави по-широко, подходящо е да бъде професионално дискутирана с участието на експерти от звената с компетентност в тази материя от МОСВ и МРРБ, представители на научни институции, заинтересовани организации и други лица, с насоченост в опазването на околната среда и водните ресурси, за да бъдат формулирани подходящите решения и текстове.

Бюрокрацията при решаването на всички тези въпроси и особено липсата на ясна законова рамка създава несигурност и известни колебания в инвеститорите.

Управлението на атмосферните води е от съществено значение, за да се предотвратят или минимизират наводнения, ерозия и да се отговори на стандартите за качество на водата. Системите за управление на атмосферните води са се доказали като ефективни за по-честите валежи. Техниките за ново строителство, съчетани със системи за управление на дъждовни води, трябва да продължат да се развиват в усилията ни за подобряване качеството на градската среда. 

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори