Кой ще укроти атмосферните води?

Атмосферните води са води, които произхождат и се образуват по време на дъжд, сняг или при топене на ледове. Тези води, попиват в почвата (инфилтрат), задържат се на повърхността при непропускливи терени, от където се изпаряват в атмосферата или се оттичат в канализацията, околните потоци, реки или други водни обекти (открити и подземни).

В естествената природна среда, като например в горите, почвата поглъща голяма част от атмосферните води. Растенията и корените на дърветата помагат за задържането на дъждовните води в близост до мястото, където те попадат.

В урбанизираните територии управлението на атмосферните води е огромно предизвикателство, което изисква далновидна стратегия и отлично планиране. Неуправляването им може да създаде два основни проблема. Единият е свързан с ускоряване на формирането на големи водни количества, което би довело до наводнения. Другият е свързан с потенциални замърсители, постъпващи от тези територии, които се поемат от атмосферната вода и се инфилтрират към почвата или повърхностни водни обекти. Това води до замърсяване на подземните и повърхностните води.

Досегашната, вече много остаряла, практика включва събиране и отвеждане на атмосферните води чрез канализационни мрежи до пречиствателни станции за отпадъчни води или към водоприемници, при наличието на разделна дъждовна канализация. Резултатът е големи диаметри на канализационните колектори и проектирането на по-големи и скъпи пречиствателни станции. Конвенционалните схеми (дренажи) за инфилтрация на атмосферни води са с изключително кратък експлоатационен период и много трудна поддръжка.

Управлението на дъждовни води е наука за регулиране на дъждовния отток, за предотвратяване на неблагоприятните въздействия върху околната среда. Основната цел е да се управлява количеството на водите, както и защитата на качеството на водата. В наше време съществуват и се прилагат нови, модерни техники и много по-ефективни системи за събиране и управление на атмосферната вода, водещи до нейното повторно използване и пречистване на място. Използват се съвременни материали и технологии. Управлението на дъждовните води е ключов аспект на повечето проекти, за да се предотвратят наводненията и замърсяването.

Най-важното за една съвременна системата за управление на атмосферни води е намаляването на оттока на дъждовни води чрез третирането им възможно най-близко до източника. Под третиране не се разбира споменатото обичайно събиране и отвеждане към колекторите или водните обекти. Това обхваща основно пречистването, съхранението и регулирането на място - на строителната площадка, квартал, парк, терен и др. Включва се и проектиране и изграждане на системи за атмосферни води, така че замърсителите се отстраняват преди те да достигнат до повърхностните води или подземните водни ресурси. По този начин това води и до значително намаляване на разходите за изграждане на канализационна мрежа с големи диаметри и инвестициите за изграждане на преоразмерени пречиствателни станции за отпадъчни води. Това води до спестяване на значителни разходи.

За да стане това възможно са необходими и подходящи  промени в нормативната уредба, свързани основно със следните групи въпроси:

  • узаконяване на реалното съществуване на системите за отвеждане на атмосферните води в почвата. Дефинирането им като вид съоръжение. Регламентиране на прилагането на съоръжения за отвеждане на атмосферните води в почвата ще допринесе за избягването на огромните разходи за отвеждане и пречистване на водите. Необходимата законодателна промяна трябва да позволи използването на система за отвеждане на атмосферните води в почвата в България. Тя не следва да ограничава, когато технически обоснованите решения отговарят на екологичните и устройствени изисквания.
  • От изключително значение е въпроса за лимитиране на показателите на изпусканите води от тези системи в почвата. Необходима е законова уредба, която да въведе екологични изисквания по отношение на система за отвеждане на атмосферните води в почвата. Текстът следва да определя случаите, в които се изисква съответно пречистване, както и параметрите за качество на изпусканите води. Предлага се изменението на законодателство да включва изискване качеството на отпадъчните води от системата за отвеждане на атмосферните води в почвата, да бъде същото, както при отпадъчните води, които се заустват в повърхностни водоприемници. Това изискване ще осигури предотвратяване на замърсяването на подземните и повърхностните води.
  • Определяне на технически изисквания за проектиране. Българското законодателство не определя технически нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за отвеждане на атмосферните води в почвата. Подобни нормативи са посочени в Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. само за централизирани канализационни системи. За да се осигури по-голяма гъвкавост, се предлага проектирането на системи за отвеждане на атмосферните води в почвата да бъде регламентирано от Технически указания, а не от нормативен акт. Това би позволило техническите указания да бъдат частично променяни в съответствие с актуалното развитие, без да е необходимо изменение на законодателството.
  • Много важно е при какви условия ще се прилага или не разрешителен режим. Той трябва да е освободен от сложни процедури и бюрокрация. Важно е да се знае, че съгласно най-добрите европейски практики не се препоръчва за всяко домакинство, обект и територия до определена големина, да се изисква разрешително за заустване в околната среда. Това би било непрактично. С вземането на това предвид се избягва огромно, ненужно търсене на административни услуги. Затова по-добре  е да бъде без процедура по издаване на разрешително за използването на системи за отвеждане на атмосферните води в почвата от домакинство, малък обект и територия до определена големина при условие - спазване на нормативните изисквания за качества на изпусканите води.
  • Ще трябва да се изясни и въпросът с контрола, експлоатацията и поддръжката на така въведената система. За да се гарантира опазването на околната среда са нужни ефективна експлоатация, поддръжка и контрол на съоръжения за отвеждане на атмосферните води в почвата. Отговорност за експлоатацията и поддръжката на съоръжения за отвеждане на атмосферните води в почвата се предлага да носи домакинството или собственика на обекта. Компетентният орган (басейновата дирекция) да упражнява периодичен контрол, за да гарантира ефективност на експлоатацията.

 

Най-общо тези въпроси трябва да намерят своето място в нормативната уредба с неголеми по обем промени основно в Закона за водите и Закона за устройство на територията, както и в по-големи подробности – в подзаконовите актове по тяхното прилагане.

Необходимо е темата да се постави по-широко, подходящо е да бъде професионално дискутирана с участието на експерти от звената с компетентност в тази материя от МОСВ и МРРБ, представители на научни институции, заинтересовани организации и други лица, с насоченост в опазването на околната среда и водните ресурси, за да бъдат формулирани подходящите решения и текстове.

Бюрокрацията при решаването на всички тези въпроси и особено липсата на ясна законова рамка създава несигурност и известни колебания в инвеститорите.

Управлението на атмосферните води е от съществено значение, за да се предотвратят или минимизират наводнения, ерозия и да се отговори на стандартите за качество на водата. Системите за управление на атмосферните води са се доказали като ефективни за по-честите валежи. Техниките за ново строителство, съчетани със системи за управление на дъждовни води, трябва да продължат да се развиват в усилията ни за подобряване качеството на градската среда. 

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!