Програми за оразмеряване

Инфраструктура

Инструмент за статическо оразмеряване на инсталирани тръбопроводи

Изчисление на натоварванията действащи върху инсталирани гладкостенни (ПЕ, ПП и PVC) и ребрени (Прагма) тръбопроводи. При различни условия на натоварване и инсталиране на тръбопровода, инструмента пресмята дали положените тръби биха запазили своята ефективност, съгласно ATV DVWK-127.

Инструмент за хидравлично оразмеряване на канализационни системи - пълен профил

Оразмеряване по Колбрук-Уайт на гладкостенни тръбопроводи (ПЕ, ПП и PVC) по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост или загуби на налягане и скорост или ребрени (Прагма) тръбопроводи по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост.

Инструмент за хидравлично оразмеряване на канализационни системи - частично запълнен профил.

Оразмеряване по Колбрук-Уайт на гладкостенни (ПЕ, ПП и PVC) или ребрени (Прагма) тръбопроводи, по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост.

Инструмент за изчисление на дебелините на стените на напорни тръбопроводи от PVC и PEHD

Инструмента показва минималната и максималната дебелина на тръбата, както и SDR на напорни тръбопроводи от PVC и ПЕВП, съгласно EN 1452-2:1999 & EN 12201-2:2003

Изчисление на ретензионните характеристики на STORMBOX и сравнени с тези на алтернативни блокчета или класически системи

Изчисление на ретензионните характеристики на дренажни блокчета –тип Stormbox и сравнение с тези на алтернативни блокчета или класически системи

Инструмент за хидравлично оразмеряване на система от блокчета Stormbox

Инструмент за хидравлично оразмеряване на дренажни блокчета, показващ необходимия им брой и разпределение при инфилтриращи или задържащи системи в даден регион на България. В инструмента са включени параметри, като данни за дъжда, времетраене, коефициент на инфилтрация, тип на непромокаемата площ и др. необходими за правилното хидравлично оразмеряване, съгласно ATV DVWK-127

Инструмент за статическо оразмеряване на система от блокчета Stormbox

Инструмент за изчисление на натоварванията действащи върху  инсталирана система от дренажни блокчета тип Stormbox. При различни условия на натоварване и инсталиране, инструмента пресмята дали положената система от блокчета  би запазила своята ефективност, цялост и позиция, съгласно ATV DVWK-127.

Инструмент за химическа устойчивост на пластмасови тръби

Инструментът показва химическа устойчивост  на пластмасови тръби  от различен материал-ПЕ, ПП и PVC при различни концентрации и температури на химикали, киселини и разтвори, преминаващи през индустриални канализационни тръбопроводи.

Колко е коравината на пръстена (SN) на една напорна полиетиленова тръба?/ What is the ring stiffness (SN) of a pressure polyethylene pipe?

Инструмента изчислява коравината на пръстена на напорна ПЕ тръба при даден SDR и модул на еластичност.

Перфорация на дренажни тръби

Инструмент за изчисления на перфорацията на дренажни тръби-гладкостенни или ребрени, съгласно DIN4262. При въведени ъгъл на перфорация, големина на слотовете и форма, инструментът пресмята ефективната площ за перфорация на дренажна тръба.

Сградни системи

Инструмент за статическо оразмеряване на инсталирани тръбопроводи.

Изчисление на натоварванията действащи върху инсталирани гладкостенни (ПЕ, ПП и PVC) и ребрени (Прагма) тръбопроводи. При различни условия на натоварване и инсталиране на тръбопровода, инструмента пресмята дали положените тръби биха запазили своята ефективност, съгласно ATV DVWK-127.

Инструмент за хидравлично оразмеряване на канализационни системи - пълен профил.

Оразмеряване по Колбрук-Уайт на гладкостенни тръбопроводи (ПЕ, ПП и PVC) по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост или загуби на налягане и скорост или ребрени (Прагма) тръбопроводи по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост.

Инструмент за хидравлично оразмеряване на канализационни системи - частично запълнен профил.

Оразмеряване по Колбрук-Уайт на гладкостенни (ПЕ, ПП и PVC) или ребрени (Прагма) тръбопроводи, по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост.

Инструмент за химическа устойчивост на пластмасови тръби

Инструментът показва химическа устойчивост  на пластмасови тръби  от различен материал-ПЕ, ПП и PVC при различни концентрации и температури на химикали, киселини и разтвори, преминаващи през индустриални канализационни тръбопроводи.

Пречистване

Калкулатор за определяне размера на ПСОВ по видовете сгради и дейности и единиците показател приравнени към ЕЖ / Defining ECOBOX capacity

Определяне капацитета на модулна пречиствателна станция по примерна таблица съгласно вида на сградата и дейността извършвана в нея –тип EcoBox

Calculation for modular Wastewater Treatment Plant as per the capacity of Equivalent Residential Units (ERU)

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори