Декларации за екологични продукти

Европейската асоциация на производителите на пластмасови тръби и фитинги (TEPPFA) ръководена от нуждата за задълбочени познания относно сложността на въздействията върху околната среда, които може да възникнат в продължение на жизнения цикъл на конкретните приложения на пластмасовите тръбни системи създаде, съвместно с Института за технологични изследвания „Флеминг" (VITO), проект за Оценка на жизнения цикъл на тръби от полиетилен висока плътност /ПЕВП/, полипропилен /РР/ и поливинилхлорид /PVC/. Резултатът от този проект беше изготвянето на Декларации за екологични продукти за цитираните по-горе тръби.

По време на изследванията бе наблегнато на различните екологични аспекти от момента на първично добиване на суровината до и включително обработката, етапите на производство, транспорт до строителния обект и изграждане, употреба и край на жизнения цикъл след изтичане на референтни й експлоатационен живот.

Като заключение във всяка една декларациите е вписано, че продуктовата система не съдържат материали или вещества, които могат да повлияят неблагоприятно на човешкото здраве и на околната среда в който и да е етап от жизнения й цикъл, както и че производството на тръби от ПЕВП, PP и PVC-U не генерира никакви отпадъци, тъй като отпадъците и продуктите извън спецификациите могат да бъдат повторно въведени в един и същи процес или използвани в приложения с по-малко изисквания.

Съгласно действащата към момента „НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи" издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството в чл.3, т.13 се изисква рационално използване на предвижданите и влаганите в канализационната система строителни продукти при отчитане на минималното използване на енергия по време на експлоатацията на системата и на възможността за повторно използване на строителните продукти при минимално въздействие върху околната среда. По отношение на строителните продукти чл.3, ал.4 изисква приоритетно използване на рециклирани строителни продукти и на продукти, които съдържат екологично съвместими природни суровини и подлежат на пълно рециклиране и/или оползотворяване.

По-подробна информация какво съдържат тези декларации, както и наредбата може да намерите тук:

НАРЕДБА № РД-02-20-8

TEPFFA Декларация за екологичен продукт PE тръбни системи

TEPFFA Декларация за екологичен продукт PP тръбни системи

TEPFFA Декларация за екологичен продукт PVC тръбни системи

позиция на TEPFFA и Асоциацията PE100+ за 100 години експлоатационен живот на полиетиленови напорни тръбни системи за подземно полагане за водо и газо снабдяване

Позиция TEPPFA и PVC4Pipes за 100 години експлоатационен живот на от PVC‐U и PVC‐Hi напорни тръбни системи за подземно полагане за водо и газо снабдяване

 

 

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори