Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

МОДУЛНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ PROFOS-PRO ЗА ОТПАДЪЧНИ И ДРЕНАЖНИ ВОДИ.

Съставни елементи – черпателен резервоар и арматурна шахта

I. Черпателен резервоар и арматурна шахта - Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция

II. Технология на производство: метод за инжекционно излети елементи

III. Материал: полипропилен PP (полипропилен)

IV. Номинален диаметър DN: DN630, DN800 и DN1000

V. Описание на продукта: конструирана от отделни инжекционно изляти съставни части с външна оребрена повърхност, свързани помежду си чрез заваряване или чрез уплътнител от еластомер.

VI. Номинална твърдост (коравина на пръстена) >/=SN2 съгласно EN13598-2:2009

VII. Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване на водно налягане 0.5 бара и на вакуум -0,3 бара

VIII. Гарантирана водоплътност на шахтата и връзките и с канализационната система: да

IX. Дълбочина на полагане: до 6м

X. Възможност за полагане при подпочвени води до 2м височина над дъно шахта: да

XI. Начин на свързване с канализационната мрежа: муфа и уплътнителен пръстен

XII. Решения срещу „изплуване”, деформация и спукване при високи подпочвени води или други неблагоприятни условия: да

XIII. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за статични изчисления на положена канализационна шахта: да

XIV. Представяне на тест протоколи от изпитвания съгласно стандарт БДС EN13598-2:2009: да

XV.  Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13598-2:2009 на елементите :да

XVI. Стандарт: БДС EN13598-2:2009 за полагане на ревизионни и инспекционни шахти на дълбочина до 6м в зони с трафик и високи подпочвени води

XVII. Производство: съгласно ISO 9001

XVIII. Система: пълна система – автокуплираща система – автокуплунг и водачи за монтиране на помпите монтирана предварително

XIX. Автоматизация на управление на помпената група със съответната сигнализационна система.

XX. Арматурна шахта – оборудвана с клапи, спирателни кранове и тръбна разводка готови за свързване с черпателния резервоар и тласкателя след помпената станция

 

Стандарти

EN 476:2011 Общи изисквания за елементи‚ използвани в тръбопроводи за канализационни системи.

EN 13598-2:2009 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U),

полипропилен (PP), и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни отвори в зони с трафик и дълбоки подземни инсталации.

EN 13476-3+A1:2009 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид полипропилен (PP) Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип В.

DVS 2207-4 Заваряване на термопласти - Екструзионно заваряване на тръби, тръбни части и панели - Процеси и изисквания.

EN 14396:2004 Неподвижни стълби за шахти.

EN 12201-2:2011+A1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби.

EN 12201-3:2011+A1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части.

EN 12056-4:2004  Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 4: Канализационни

 

 Модулни канализационни помпени станции PROFOS служат за пренос на отпадъчни и дренажни води, за отводняване на ниско разположени спрямо уличната канализационна мрежа домове, сгради, комплекси, малки промишлени предприятия, намаляване задълбаването на канализационната мрежа, изпомпване на отпадъчни и атмосферни води от ниско разположени райони, преодоляване на възвишения, водни течения, пътища, ж. п. линии и др, изпомпване на водите от дъждозадържателните резервоари, изпомпване на отпадъчните води към пречиствателните станции, водоприемниците.

МОДУЛНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ PROFOS-PRAGNUM ЗА ОТПАДЪЧНИ И ДРЕНАЖНИ ВОДИ.

МОДУЛНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ PROFOS-PRAGNUM ЗА ОТПАДЪЧНИ И ДРЕНАЖНИ ВОДИ.

Съставни елементи – черпателен резервоар и арматурна шахта

I. Черпателен резервоар и арматурна шахта - Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция

II. Технология на производство:  екструзиoнен метод, при който около разглобяем стоманен шпиндел се навива профил - спираловиден тип тръби

III. Начин на свързване: чрез елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207

IV. Муфа: екструдирана, с интегрирана в нея медна жица позволяваща електрофузионно заваряване - неразделна част от всяка една тръба

V. Материал на тръбата: PE100 /полиетилен 100/

VI. Профил на тръбата: спираловиден (оребрен) или плътен (компактен)

VII. Ефективна дължина на тръбата без муфата: 3м, 6м или 12м

VIII. Описание на продукта: спираловидно оребрена канализационна тръба

IX. Номинална твърдост (коравина на пръстена) SN: съгласно изчисленията на проектанта – без ограничение

X. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване

XI. Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване на водно налягане 0.5 бара и на вакуум -0,3 бара

XII. Номинален диаметър DN: ID(вътрешен диаметър) - DN/ID 700,  DN/ID 900 и от DN/ID 1100 до DN/ID 3000 през 100 mm.

XIII. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт DIN 16961: да

XIV. Стандарт: DIN 16961 за тръбите, на ATV127 и ISO 9699 за статическите размери изчисления, на АТV А110 за хидравличните размери и изчисления, на DIN1610 за тръбопроводни инсталации и на DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.

XV. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за хидравлични и статични изчисления на канализационната тръба: да

XVI. Производство: съгласно ISO 9001

XVII. Система:  пълна система – автокуплираща система – автокуплунг и водачи за монтиране на помпите монтирана предварително

XVIII. Автоматизация на управление на помпената група със съответната сигнализационна система.

XIX. Арматурна шахта – оборудвана с клапи, спирателни кранове и тръбна разводка готови за свързване с черпателния резервоар и тласкателя след помпената станция

 

Стандарти

EN 476:2011 Общи изисквания за елементи‚ използвани в тръбопроводи за канализационни системи.

DIN 16961-1 Термопластични тръби и фитинги с профилирана стена и гладка вътрешна повърхност - Част 1: Размери .

EN 13598-2:2009 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U),

полипропилен (PP), и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни отвори в зони с трафик и дълбоки подземни инсталации.

EN 13476-3+A1:2009 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид полипропилен (PP) Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип В.

DVS 2207-4 Заваряване на термопласти - Екструзионно заваряване на тръби, тръбни части и панели - Процеси и изисквания.

EN 14396:2004 Неподвижни стълби за шахти.

EN 12201-2:2011+A1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби.

EN 12201-3:2011+A1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части.

EN 12056-4:2004  Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 4: Канализационни

 

 Модулни канализационни помпени станции PROFOS служат за пренос на отпадъчни и дренажни води, за отводняване на ниско разположени спрямо уличната канализационна мрежа домове, сгради, комплекси, малки промишлени предприятия, намаляване задълбаването на канализационната мрежа, изпомпване на отпадъчни и атмосферни води от ниско разположени райони, преодоляване на възвишения, водни течения, пътища, ж. п. линии и др, изпомпване на водите от дъждозадържателните резервоари, изпомпване на отпадъчните води към пречиствателните станции, водоприемниците.

Свалете в DOC format

PROFOS_PRO_tender_text

PROFOS-PRAGNUM-tender text