Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИ ВОДИ –ТИП RAINEO


1. Приложение: за безнапорно/гравитачно управление , контролиране и регулиране на атмосферните води. Условно чистата или пречистена предварително атмосферна вода да може да бъде използвана за инфелтриране към почвата, задържане/съхранение и контролирано изпускане към съществуващи или нови канализационни мрежи или приемници (открити канали, реки, потоци или дерета). Същата атмосферна вода да може да бъде съхранена и използвана за повторна употреба, напояване, пожарогасене и др.
2. Системата да се състои и да е подходяща за :
• Улавяне на атмосферните води — атмосферната вода да се събира от различни повърнхости, с раличен отточен коифициент в подходящи приемници. Да има възможност за улавяне или задържане на едри естествени или не замърсители. Това да става гравитачно или да има възможност при определени проектни, теренни или други условия да е напорно или вакуумно. Елементите състъвляващи тази част от системата да отговарят на минималните изискваниия на съответня за продукта стандарт за съвместимост, инсталация, експлоатация, мониторинг, поддръжка и почистване.
• Транспортиране и разпределяне на атмосферни води —водата да се транспортира и разпределя чрез подходящи канализациони системи и продукти. Последните да отговарят на минималните изисквания на съответния стандарт за съответния елемент и изискванията за полагане, експлоатация и поддръжка съгласно БДС EN 1610 и БДС EN 752
• Пречистване на атмосферни води—водата да се пречиства чрез съответни пречествателни съоръжения подходящи и респективно ефикасни за пречистването на съответния замърсител в атмосферните води. Елементите състъвляващи тази част от системата да отговарят на минималните изискваниия на съответня за продукта стандарт за съвместимост, инсталация, експлоатация, мониторинг, поддръжка и почистване
• Контролиране на атамосферни води— да има възможност за контрол на качество и количеството на атмосферните води след причествателно съоръжение преди системата за инфилтриране или задържане. Препоръчително е дистанционното отчитане на замърсителите.
• Инфилтрация на атмосферни води — водата да се събира в блокчетата по време на дъжд и да се оставя да се инфилтрира в почвения слой в продължение на определен период от време след като спре дъждът. Водата да има възможност за инфилтрация в рамките на 6-72 часа, съгласно ATV-DVWK-A-139
• Задържане/съхранение на атмосферни води — водата да се събира в блокчетата по време на дъжд и да има способността да се отведе от системата чрез контролиран отток към подходящ приемник. Трябва да намаляват пиковите оттоци към съответните приемници и да свеждат до минимум риска от наводнения.
• Комбинирани системи за атмосферни води — водата да се събира в блокчетата по време на дъжд и да има способността да се отведе от системата чрез инфилтрация към почвата и чрез контролиран отток към подходящ приемник.
• Регулирано изпускане на атмосферни води — водата да се отвежда към съответен повърхностен или подземен приемник, в определени от съответна инстанция или експлоататор на мрежи и съръжения, в количества които да не претоварват приемника и да не водят до наводнения в зоните на приемане на атмосферните води.. Да се осигури контрол над изходящият поток, съгласно изискванията наконтролните органи.
3. Описание на системата: Системата да се състой от съоръжения, елементи, продукти имащи за цел да улавят, транспортират и разпредлят, пречистват, контролират, инфилтрират или задържат и регулирано да изпускат атмосферните води. Система работеща на принципа на хидравлични и механични закони за управление и регулиране на атмосферните води чрез отделни елементи/части изграждащи самата система.
4. Системата да има възможност и решение за:
• Да предпазва от наводнения урбанизираните територии .
• Да възобновява и опреснява подпочвените води в зоните на системата.
• Да намалява диаметрите на тръбите в новопроектираните канализационни мрежи.
• Да пречиства атмосферните води.
• Да контролира атмосферните води.
• Да намалява натоварването към ГПСОВ.
• Да избягва решения за смесени канализационни мрежи.
• Да регулира изходящите от системата потоци атмосферна вода.
• Да задържа големи водни обеми-ретензия. Дава възможност за съхранение на големи количества вода на безопасно място и след това да се грижи за контролираното им изпускане

5. Производство: Всяко едно съоръжение продукт, елемент, части от системата, трябва да бъде произведено съгласно съответният метод, отговарящ за всеки един продукт, съоръжение , елемент.
6. Материал: Всяко едно съоръжение продукт, елемент, части от системата, трябва да бъде произведено съгласно съответният материал, отговарящ за всеки един продукт, съоръжение , елемент, част от системата и отговарящ на минималните изисквания в съответния стандарт, за всеки един продукт, съоръжение, елемент.
7. Дълготрайност на системата: При спазване на съответните изисквания и използване на подходящи фактори за сигурност, да имат експлоатационен живот 50 години, при максимално натоварване върху системата за всеки един продукт, съоръжение, елемент, част от системата.
8. Маркировка, съгласно изискванията: лого на производителя, име на продукта, символ на материала от които е произведен, дата на производство, нетен капацитет/обем и други на всяко едно съоръжение, продукт, елемент, част от системата.
9. Окомплектована система: Окомлектоването на системата в нейната пълна или не част да зависи от проектните, теренни, хидрогеложки условия и от институциите управляващи конрола и разрешителните за инфилтрация към почвата или заустване в повърхностни и подземни приемници..
10. Дълбочина на полагане в зони със среден или тежък трафик: мин. дълбочина-0.8м, максимална-6.00м (зависи от съоржението, продукта, елемента и съгласно БДС EN1610) Дълбочина на полагане в зелени площи: мин. дълбочина-0.4м, максимална-6.00 м (зависи от съоржението, продукта, елемента и съгласно БДС EN1610).
11. Съвместимост с канализационни системи ( ревизионни и инспекционни шахти, пречиствателни станции, различни видове кан. тръби-гладкостенни или оребрени и др. ): Да. Цялата система с всички нейни съоръжения, елементи и продукти е част от канализационните инфраструктурни и локани мрежи.
12. Инспектиране и почистване: Инспекция чрез видеонаблюдение и хидродинамично почистване с налягане до 120 бара на всяко едно съоръжение, продукт, елемент, част от системата.
13. Устойчивост на химчни вещества: Компоненти на системата са подходящи за използване в контакт с химичните вещества, които могат да бъдат открити в дъждовна вода.
14. Софтуер и инструменти: Препоръчително е фирмата предлагаща система за управление на атмосферни води, да притежава софтуер/инструменти за изчисление на хидравличното и статичното натоварване на системата, инструменти за офериране и изчертаване на проектни решения. Възможност за бърза промяна по време на проектиране или строителство.
15. Стандарти: Всяко едно, съоръжение, продукт, елемент, част от ситемата да отговаря на съотетният стандарт, описани по горе за съответната част на системата. Цялата система допълнително да е съгласувана със следните стандарти:БДС EN 1610, БДС EN 752, ATV-DVWK-A-139, ATV-DVWK-A-117, ATV-DVWK-M-153, ATV-DVWK-A-127
16. Сертификати и одобрения: Всяко едно, съоръжение, продукт, елемент, част от ситемата да притежава и да се предоставя на съответните контролни органи, сертификат и одобрение, касаещи характеристиките, параметрите, процеса и др. на съоръжението, продукта, елемента, част от системата.
17. Повторна употреба и рециклиране: Всяко едно, съоръжение, продукт, елемент, част от ситемата да има възможност за рецеклиране повторна употреба, съгласно изискванията на стандарта отговарящ за съответното съоръжение, продукт, елемент, част от ситемата.
18. Производство и процес: Съгласно ISO 9001(Системи за управление на качеството) и ISO 14001 (Системи за управление на околната среда).

Свалете в DOC формат