Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Изпитване на двуслойни гофрирани канализационни тръби от полипропилен тип Pragma

Изпитание на тръбите по време на производството

Готовите тръби се изпитват според изискванията на стандарт БДС EN 13476-3.

По стандарт БДС EN 13476-3 изпитването на тръбите на линията (online test) трябва да се извършва на всеки 8 часа. Ръководството на Пайплайф България взе решение тези изпитвания да се правят на всеки 2 часа, с което се свежда до минимум производството на нестандартни тръби. Лабораторните специалисти изпитват на линията произвежданите тръби, по следните показатели:

1.    Външен вид на тръбите

 

Вътрешният и външният слой на тръбите, както и свързващите части трябва да са равномерно оцветени. Използваните цветове за Pragma тръбите са кафяв за външния слой на тръбата и сив за вътрешния слой.

Също така тръбите внимателно се оглеждат за шупли, дупки и други нежелани ефекти по повърхността на тръбата.

Обръща се внимание и на обозначението, което трябва да бъде четливо без увеличение.


2.    Размери и толеранси

Основните геометрични характеристики са включени в стандарт БДС EN 13476-3. Правилните размери и толеранси ни уверяват в това, че всички елементи на системата са еднакви, пасват един на друг и тази връзка ни дава възможността да се сглобят по подходящо най-добрия начин. Това е също така решаващо и важно условие, касаещо изпълнението на връзките с еластомерен уплътнителен пръстен.

За измерването на размерите на тръбите се използва специално лабораторно оборудване в съответствие с изискванията на ISO 3126. Лабораторното оборудване е калибрирано.Параметрите определении съгласно стандарта са: дебелината на стените, вътрешния диаметър, външния диаметър, дължината на тръбата и теглото (на 1 метър дължина). Независимо от диаметъра, стандарта определя дебелината на стените на тръбите, муфите и вътрешните им слоеве, както и дължината на всеки един продукт. За размерите които не са посочени в стандарта се използва техническата спецификация на завода производител на производствените машини и съоръжения.

В случай, че при някой от показателите се установят стойности извън пределно допустимите норми, произведените некачествени тръби се маркират с червен стикер и се бракуват. Операторът на линията веднага променя параметрите на производствената линия за подобряване на изделията.

Изпитание на тръбите в лабораторията

В лабораторията се изпитва всяка партида тръби според изискванията на стандарт БДС EN 13476-3. В случай, че дадена партида продължи повече от една седмица, произведените тръби се изпитват минимум един път седмично. В случай, че дадена партида не отговаря на стандарта по някой от показателите, тя се обявява като нестандартна и не се допуска до продажби. Стандарт БДС EN 13476-3 изисква изпитването по следните физико-механични показатели:

1.    Устойчивост на нагряване /Heat resistance/ –Метод със сушилня

С това изпитване се определя хомогенността на стената на тръби с проверка ефекта на нагряване в сушилня.

Нагрява се парче тръба с определена дължина в сушилня за определено време при определена температура. След като измине времето за нагряване тръбата се проверява за някакви физически дефекти, като пукнатини, мехури или разслояване /всички те се записват/. Пукнатините и мехурите се изразяват, като процентно съдържание от дебелината на стената.

Точните изисквания и условия на изпитването са определени със стандарт БДС EN 13476-3, и са посочени в таблицата по-долу. В стандарт ISO 12091 e посочена методологията на самото изпитване.2.    Напречна коравина /Ring stiffness/

Произвежданите от Пайплайф България тръби Pragma са с клас на коравина на пръстена SN 8. Методологията на изпитването е посочена в стандарт ISO 9969.

Напречната коравина се изчислява като функция от силата, необходима за 3 % напречна деформация на тръбата. Зависимостта сила/деформация се представя графично.Използват се две стоманени плочи, чрез които машината за изпитване може да прилага необходимата сила F, върху пробното тяло. Изпитват се три броя пробни тела, като резултата е средноаритметичната стойност на трите пробни тела.Преди изпитанието, чрез компютъра свързан с машината, се задават всички необходими параметри на изпитанието. След като изпитанието приключи, на монитора се появяват графиката и условията на изпитване, оформени като протокол. Този документ се разпечатва на хартиен носител и се съхранява в архивите на лабораторията за срок от пет години. В случай, че резултатите са по-ниски от 8kN/m2 произведените тръби се бракуват.

3.    Гъвкавост на пръстена при 30% деформация /Ring flexibility/


Методът позволява изчисляване на еластичността и необходимата сила за 30% огъване.

Използва се същата преса с която се изпитва и напречната коравина.

Изпитването се прави в съответствие с ISO 9969 и EN 1446, но се продължава натиска като се измерват промените във вътрешния или външния диаметър и се наблюдава за някакви следи от повреди, докато или огъването на външния диаметър достигне 30% или тестовото парче се счупи (което настъпи първо). Гъвкавостта на пръстена на тръбите се изпитва, чрез измерване на силата и деформацията по време на огъването, докато деформацията на пръстена под въздействието на постоянна скорост достигне 30%.

Всяка проба се наблюдава по време на изпитването и след това за някой специфични механични повреди като намаляване на измерената сила, разслояване, скъсвания или спуквания в пробното тяло и др.

След приключване на изпитанието резултатите, както и графиката се разпечатват на хартиен носител и се съхранява в архивите на лабораторията за срок от пет години. В случай, че пробните образци не издържат до 30% деформация, произведените тръби се бракуват.4.    Устойчивост на удар /impact strength/ при 0°С


Устойчивостта на удар може да се измерва по два-различни метода: „Часовниковия метод” при който тръбите се изпитват при 0°С и „Стълбищния метод”, при който тръбите се изпитват при -10°С. Ръководството на Пайплайф България взе решение тръбите да се изпитват по по-строгия метод – Стълбищния и върху тръбите да се поставя знак „*”. С това изпитване фирмата гарантира  на клиентите си, че Pragma тръбите могат да се полагат и при -10°С температура на околната среда.

В таблицата по-долу са посочени условията и изискванията на изпитанията.Н50 стойност – височината на падащото тяло с определена маса, което предизвиква счупване на 50% от тестовите пробни тела от дадена партида.

Отрязва се парче от линията с дължина 200±10мм. Отрязания край трябва да бъде прав, чист и без деформации и пукнатини. Пробните тела трябва да бъдат темперирани до -10°С за определеното от стандарта време. Машината необходима за изпитанието, както и принципа на изпитанието са подробно описана в стандарт EN1411.Всяко тестово парче се подлага на един удар от тялото с определена маса, като се променя височината на падащото тяло. Ако тестовото парче се счупи, височината на падащото тяло се намалява. В случай, че пробното парче остане здраво, височината на падащото тяло се увеличава.

Протоколи от изпитване

Резултатите от изпитанието на тръбите в лабораторията се записват в Дневника за лабораторни изпитвания.Резултатите от изпитанието на тръбите по време на производството се записват в Протокола за измерване на линейните размери и теглото.На клиентите се издава общ протокол от изпитване за всяка партида.

Изпитване на напречна гъвкавост на гофрирана канализационна тръба Pragma

Изпитване на удар на Pragma тръби при -10 градуса

Изпитване на напречна твърдост на гофрирана канализационна тръба Pragma

pipelife_flags