Изпитване на двуслойни гофрирани канализационни тръби от полипропилен тип Pragma

 

Изпитване на тръбите по време на производство
 

Готовите тръби се изпитват според изискванията на стандарт БДС EN 13476-3.
По стандарт БДС EN 13476-3 изпитването на тръбите на линията (online test) трябва да се извършва на всеки 8 часа. Ръководството на Пайплайф България взе решение тези изпитвания да се правят на всеки 2 часа, с което се свежда до минимум производството на нестандартни тръби. Лабораторните специалисти изпитват на линията произвежданите тръби, по следните показатели:

1.    Външен вид на тръбите

Вътрешният и външният слой на тръбите, както и свързващите части трябва да са равномерно оцветени. Използваните цветове за Pragma тръбите са кафяв за външния слой на тръбата и сив за вътрешния слой.
Също така тръбите внимателно се оглеждат за шупли, дупки и други нежелани ефекти по повърхността на тръбата.
Обръща се внимание и на обозначението, което трябва да бъде четливо без увеличение.

2.    Размери и толеранси

Основните геометрични характеристики са включени в стандарт БДС EN 13476-3. Правилните размери и толеранси ни уверяват в това, че всички елементи на системата са еднакви, пасват един на друг и тази връзка ни дава възможността да се сглобят по подходящо най-добрия начин. Това е също така решаващо и важно условие, касаещо изпълнението на връзките с еластомерен уплътнителен пръстен.
За измерването на размерите на тръбите се използва специално лабораторно оборудване в съответствие с изискванията на ISO 3126. Лабораторното оборудване е калибрирано.

      Параметрите определении съгласно стандарта са: дебелината на стените, вътрешния диаметър, външния диаметър, дължината на тръбата и теглото (на 1 метър дължина). Независимо от диаметъра, стандарта определя дебелината на стените на тръбите, муфите и вътрешните им слоеве, както и дължината на всеки един продукт. За размерите които не са посочени в стандарта се използва техническата спецификация на завода производител на производствените машини и съоръжения.
    В случай, че при някой от показателите се установят стойности извън пределно допустимите норми, произведените некачествени тръби се маркират с червен стикер и се бракуват. Операторът на линията веднага променя параметрите на производствената линия за подобряване на изделията.

      Изпитване на тръбите в лабораторията
 

     В лабораторията се изпитва всяка партида тръби според изискванията на стандарт БДС EN 13476-3. В случай, че дадена партида продължи повече от една седмица, произведените тръби се изпитват минимум един път седмично. В случай, че дадена партида не отговаря на стандарта по някой от показателите, тя се обявява като нестандартна и не се допуска до продажби. Стандарт БДС EN 13476-3 изисква изпитването по следните физико-механични показатели:

1. Устойчивост на нагряване /Heat resistance/ –Метод със сушилня

    С това изпитване се определя хомогенността на стената на тръби с проверка ефекта на нагряване в сушилня.
   Нагрява се парче тръба с определена дължина в сушилня за определено време при определена температура. След като измине времето за нагряване тръбата се проверява за някакви физически дефекти, като пукнатини, мехури или разслояване /всички те се записват/. Пукнатините и мехурите се изразяват, като процентно съдържание от дебелината на стената.
   Точните изисквания и условия на изпитването са определени със стандарт БДС EN 13476-3, и са посочени в таблицата по-долу. В стандарт ISO 12091 e посочена методологията на самото изпитване.

2. Напречна коравина /Ring stiffness/

   Произвежданите от Пайплайф България тръби Pragma са с клас на коравина на пръстена SN 8. Методологията на изпитването е посочена в стандарт ISO 9969.
   Напречната коравина се изчислява като функция от силата, необходима за 3 % напречна деформация на тръбата. Зависимостта сила/деформация се представя графично.

  Използват се две стоманени плочи, чрез които машината за изпитване може да прилага необходимата сила F, върху пробното тяло. Изпитват се три броя пробни тела, като резултата е средноаритметичната стойност на трите пробни тела.

  Преди изпитанието, чрез компютъра свързан с машината, се задават всички необходими параметри на изпитанието. След като изпитанието приключи, на монитора се появяват графиката и условията на изпитване, оформени като протокол. Този документ се разпечатва на хартиен носител и се съхранява в архивите на лабораторията за срок от пет години. В случай, че резултатите са по-ниски от 8kN/m2 произведените тръби се бракуват.

3. Гъвкавост на пръстена при 30% деформация /Ring flexibility/


    Методът позволява изчисляване на еластичността и необходимата сила за 30% огъване.
    Използва се същата преса с която се изпитва и напречната коравина.
   Изпитването се прави в съответствие с ISO 9969 и EN 1446, но се продължава натиска като се измерват промените във вътрешния или външния диаметър и се наблюдава за някакви следи от повреди, докато или огъването на външния диаметър достигне 30% или тестовото парче се счупи (което настъпи първо). Гъвкавостта на пръстена на тръбите се изпитва, чрез измерване на силата и деформацията по време на огъването, докато деформацията на пръстена под въздействието на постоянна скорост достигне 30%.
    Всяка проба се наблюдава по време на изпитването и след това за някой специфични механични повреди като намаляване на измерената сила, разслояване, скъсвания или спуквания в пробното тяло и др.
   След приключване на изпитанието резултатите, както и графиката се разпечатват на хартиен носител и се съхранява в архивите на лабораторията за срок от пет години. В случай, че пробните образци не издържат до 30% деформация, произведените тръби се бракуват.

4. Устойчивост на удар /impact strength/ при 0°С

   Устойчивостта на удар може да се измерва по два-различни метода: „Часовниковия метод” при който тръбите се изпитват при 0°С и „Стълбищния метод”, при който тръбите се изпитват при -10°С. Ръководството на Пайплайф България взе решение тръбите да се изпитват по по-строгия метод – Стълбищния и върху тръбите да се поставя знак „*”. С това изпитване фирмата гарантира  на клиентите си, че Pragma тръбите могат да се полагат и при -10°С температура на околната среда.
   В таблицата по-долу са посочени условията и изискванията на изпитанията.

......................................................................

  Н50 стойност – височината на падащото тяло с определена маса, което предизвиква счупване на 50% от тестовите пробни тела от дадена партида.
   Отрязва се парче от линията с дължина 200±10мм. Отрязания край трябва да бъде прав, чист и без деформации и пукнатини. Пробните тела трябва да бъдат темперирани до -10°С за определеното от стандарта време. Машината необходима за изпитанието, както и принципа на изпитанието са подробно описана в стандарт EN1411.

   Всяко тестово парче се подлага на един удар от тялото с определена маса, като се променя височината на падащото тяло. Ако тестовото парче се счупи, височината на падащото тяло се намалява. В случай, че пробното парче остане здраво, височината на падащото тяло се увеличава.

Протоколи от изпитване
 

  Резултатите от изпитанието на тръбите в лабораторията се записват в Дневника за лабораторни изпитвания.

  Резултатите от изпитанието на тръбите по време на производството се записват в Протокола за измерване на линейните размери и теглото.

  На клиентите се издава общ протокол от изпитване за всяка партида.

Изпитване на напречна гъвкавост на гофрирана канализационна тръба Pragma

Pipelife

Pipelife

Изпитване на удар на Pragma тръби при -10 градуса


Изпитване на напречна твърдост на гофрирана канализационна тръба Pragma

Pipelife

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори