Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Програми за оразмеряване

01_Site

Инструмент за статическо оразмеряване на инсталирани тръбопроводи.

Изчисление на натоварванията действащи върху инсталирани гладкостенни (ПЕ, ПП и PVC) и ребрени (Прагма) тръбопроводи. При различни условия на натоварване и инсталиране на тръбопровода, инструмента пресмята дали положените тръби биха запазили своята ефективност, съгласно ATV DVWK-127.

02_Site

Инструмент за хидравлично оразмеряване на канализационни системи - пълен профил.

Оразмеряване по Колбрук-Уайт на гладкостенни тръбопроводи (ПЕ, ПП и PVC) по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост или загуби на налягане и скорост или ребрени (Прагма) тръбопроводи по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост.

03_Site

Инструмент за хидравлично оразмеряване на канализационни системи - частично запълнен профил.

Оразмеряване по Колбрук-Уайт на гладкостенни (ПЕ, ПП и PVC) или ребрени (Прагма) тръбопроводи, по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост.

04_Site

Калкулатор за определяне размера на ПСОВ по видовете сгради и дейности и единиците показател приравнени към ЕЖ

Определяне капацитета на модулна пречиствателна станция по примерна таблица съгласно вида на сградата и дейността извършвана в нея –тип EcoBox

05_Site

Инструмент за статическо оразмеряване на инспекционни и ревизионни шахти PRO и PRAKTO на Пайплайф

Изчисление на натоварванията действащи върху инсталирани инспекционни и ревизионни шахти. При различни условия на натоварване и инсталиране, инструмента пресмята дали положените шахти биха запазили своята ефективност, цялост и позиция, съгласно ATV DVWK-127.

06_Site

Инструмент за изчисление на дебелините на стените на напорни тръбопроводи от PVC и ПЕВП.

Инструмента показва минималната и максималната дебелина на тръбата, както и SDR на напорни тръбопроводи от PVC и ПЕВП, съгласно EN 1452-2:1999 & EN 12201-2:2003

07_Site

Изчисление на ретензионните характеристики на STORMBOX и сравнени с тези на алтернативни блокчета или класически системи

Изчисление на ретензионните характеристики на дренажни блокчета –тип Stormbox и сравнение с тези на алтернативни блокчета или класически системи

08_Site

Инструмент за хидравлично оразмеряване на система от блокчета Stormbox

Инструмент за хидравлично оразмеряване на дренажни блокчета, показващ необходимия им брой и разпределение при инфилтриращи или задържащи системи в даден регион на България. В инструмента са включени параметри, като данни за дъжда, времетраене, коефициент на инфилтрация, тип на непромокаемата площ и др. необходими за правилното хидравлично оразмеряване, съгласно ATV DVWK-127

09_Site

Инструмент за статическо оразмеряване на система от блокчета Stormbox

Инструмент за изчисление на натоварванията действащи върху  инсталирана система от дренажни блокчета тип Stormbox. При различни условия на натоварване и инсталиране, инструмента пресмята дали положената система от блокчета  би запазила своята ефективност, цялост и позиция, съгласно ATV DVWK-127.

10_Site

Инструмент за химическа устойчивост на пластмасови тръби

Инструментът показва химическа устойчивост  на пластмасови тръби  от различен материал-ПЕ, ПП и PVC при различни концентрации и температури на химикали, киселини и разтвори, преминаващи през индустриални канализационни тръбопроводи.

10_Site

Колко е коравината на пръстена (SN) на една напорна полиетиленова тръба?

Инструмента изчислява коравината на пръстена на напорна ПЕ тръба при даден SDR и модул на еластичност.

13_Site

Перфорация на дренажни тръби

Инструмент за изчисления на перфорацията на дренажни тръби-гладкостенни или ребрени, съгласно DIN4262. При въведени ъгъл на перфорация, големина на слотовете и форма, инструментът пресмята ефективната площ за перфорация на дренажна тръба.

teaser_calculation_300