Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

04.11.2008 - Основни съкращения използвани в продуктовата база на Пайплайф


Полиетиленът е въглеводород, типичен представител на групата на полиолефините с химическа фирмула (CH2 - CH2)n. Първата класификация на полиетилените е на базата на тяхната плътност. Според нея те биват:

LDPE-Полиетилен с ниска плътност (Low Density Polyethylene - LDPE) - до 0,930 г/см3;

MDPE-Полиетилен със средна плътност (Medium Density Polyethylene - МDPE) -  0,930 - 0,949 г/см3;

HDPE-Полиетилен с висока плътност (High Density Polyethylene - HDPE)- над 0,950 г/см3.

Стойността на напрежението, при което може да се очаква повреда не по-рано от петдесетата година се нарича Дългосрочна хидростатична якост (Long Term Hydrostatic Strenght - LTHS). Стойността, представляваща 97,5% от LTHS се нарича Долна доверителна граница (Lower Confidence Limit - LCL). Материалите се класифицират  зависимост от стойността на LCL като се приравняват към първата по ниска стойност в Ренардовите числени серии (по ISO 3 или ISO 497).

Задължителна минимална якост (Minimum Required Strenght - MRS). Съгласно ISO 9080, минималната изисквана якост е стойността на дългосрочната хидростатична якост с по-ниска граница на доверителност от 97,5%, показана от една тръба след 50 години непрекъсната работа при температура 20°С.
Стойността на MRS, умножена по 10 дава "марката" на материала, например за MRS = 8,0 класификацията е PE 80, а за MRS = 10 - PE 100.
Чрез описаната процедура стандартът позволява да се унифицират различните материали, независимо от химическия процес, по който са получени. По този начин става възможно проектирането на тръбни системи с дългосрочно изчислими свойства за дистрибуция на газ и течности.

Оразмеряването на тръбните системи се извършва като се прилага здравина, занижена с т.н "Общ коефициент на сигурност", а именно:
s = MRS / C, където
стойността на коефициента C е 1,25 за вода и 2,0 - за газ,
Например за PE 100 (MRS 10) при дистрибуция на вода  s = 10 / 1,25 = 8,0

SDR-Способността на една тръба да издържа на определено налягане, освен от характеристиките на материала зависи и от геометричните и размери, по-специално от съотношението между външния диаметър на тръбата и дебелината на стената. Това съотношение се нарича Стандартно отношение на размерите (Standart Dimension Ratio - SDR).
SDR = D / s , където
D , външен диаметър на тръбата (мм)
s ,  дебелина на стената на тръбата (мм) 

Тръби, произведени от един и същ материал, имащи еднакво SDR, имат еднаква способност да издържат на налягане, независимо от конкретните си размери. Максималното допустимо работно налягане (Maximum Operating Pressure - MOP) се определя по формулата:

MOP = (20*MRS)/(C*(SDR-1))

Оттук става видно, че колкото е по-висока "марката" на материала (стойността на MRS), толкова по-високо е допустимото налягане на тръбите при еднакво SDR. Казано с други думи, тръбите, предназначени за едно и също работно налягане са толкова по-тънкостенни, колкото е по-високо MRS на материала.

Например: за работно налягане 10 bar при тръби предназначени за вода SDR трябва да бъдe: 11 - за PE 63, 13,6 - за PE 80 и 17 - за PE 100.

PN-номинално налягане на тръбата, bar (1 bar~1atm=10mH2O)

SN-коравина на пръстена, kN/m2- меродавната  за статистическо изчисление дълговременна коравина за периода от 50 години се определя в изпитване на деформациите при постоянно натоварване в продължение на 10000 часа и след това се интерполира върху периода от 50 години. SN= E.I/D3, където :
Е –модул на еластичността на тръбата(модул на Юнг)
I- инерционният моментМодулът на еластичност (E) е свойство на даден материал, отразяващо неговата коравина. Той е известен още като модул на Юнг[1], деформационен модул или модул на деформациите. Той се дефинира като отношението на изменението на нормалните напрежения към съответна малка промяна на относителните деформации.

В Международната система единици модулът на еластичност се измерва в паскали. Поради големите стойности на модула при повечето често използвани материали, обикновено стойностите се изразяват в мегапаскали или гигапаскали. Други често използвани единици са kN/cm² (= 10 MPa), kN/mm² (= GPa) и N/mm² (= MPa);.

Деформационният модул може да бъде определен експериментално като наклона на σ-ε диаграма, получена при опънно изпитване на образец от материала. При някои материали, например стомана, въглеродно влакно, стъкло, модулът е постоянен при определени стойности на деформациите и те се определят като линейни. При други (нелинейни), като бетон или почва, той се променя с нарастване на деформациите.

Модулът на еластичност дава възможност за изчисляване на много параметри на поведението на изследвания материал. Например4, той се използва при определянето удължението на опъната нишка или на натоварването, при което подложена на натиск колона би загубила устойчивост.Площният инерционен момент е характеристика на равнинните геометрични фигури. Най-често се означава с I и долен индекс, определящ оста, спрямо която е изчислен. В Международната система единици се измерва в m4. Инерционният момент на напречните сечения се използва широко в инженерната механика. Той до голяма степен определя коравината на елементите на огъване, както и тяхната устойчивост при осов натиск.

Определение:
 

  • Ix - площен инерционен момент спрямо оста x
  • dA - елементарна площ
  • y - разстояние от елемента dA до оста x


Инерционният момент на правоъгълно сечение спрямо ос на симетрия, успоредна на негова страна, се
 


получава от:

  • b = ширина (размер по ос x),
  • h = височина (размер по ос y)


Относно кананализационни тръби:

  • окачена канализация (съгласно изискванията за окачената канализация, тръбата да бъде с повишена якост или да е с коравина на пръстена минимум  SN 4 kN/m2)

 

  • плитко положени тръби с усилено динамично натоварване ( да се изчисли в зависимост от натоварването  с каква коравината на пръстена трябва да бъде тръбата)

 

  • водосточните тръби на ниво 1,80 м от земята също трябва да бъдат от тръби с повишена якост минимум SN 4 kN/m2

 

  • ако се изискват специални условия за сигурност при пожар на пластмасовите тръби се слагат противопожарни маншети –ламинат Intumex L, които съзадават налягане притискат пластмасовата тръба и по този начин локализират пожара.


Относно водопроводни тръби:

Съгласно противопожарните изисквания  инсталацията за пожарогасене  задължително трябва да бъде изпълнена от стоманени тръби. Това включва  тръбната система за спринклерна или дренчерна система  и тази за захранване на противопожарните кранове в сградите.