Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

17.10.2009 - Основни изисквания при проектирането, изграждането и техническата експлоатация на водоснабдителните и канализационните (ВиК) системи и сградни инсталации.

До този момент в областта на ВиК са разработени и публикувани около 30 хармонизирани европейски стандарта към Директивата за строителните продукти. Когато строителните продукти съответстват на изисквания на хармонизирани европейски стандарти, това дава презумпцията за съответствие със съществените изисквания към строежите, дефинирани в директивата и идентично въведени в разпоредбата на чл.169, ал.1 от ЗУТ.

Основните експлоатационни характеристики на строителните продукти, влагани във ВиК системи и сградни инсталации, които са съществени за удовлетворяването на съществените изисквания към строежите, са посочени в мандатите, изработени от Европейската комисия до Европейския комитет по стандартизация за разработването на хармонизираните стандарти за строителните продукти, влагани в такива системи и инсталации.

За строителните продук¬ти, предназначени за контакт с питейна вода, посочените основни съществени експлоатационни характеристики са годност за контакт с питейна вода, механична устойчивост, загуби на напор или пад на налягане, якост на огъване, максимално натоварване, водещо до допустими деформации, якост на натиск, якост на смачкване, непропускливост, ефикасност на защитните устройства, отделяне на опасни вещества, ниво на шум, топлинни свойства, допустими отклонения в размерите, дълготрайност и др.

За строителните продук¬ти, предназначени за отвеждане на отпадъчни води, посочените основни съществени експлоатационни характеристики са непропускливост, газоплътност, механична дълготрайност, ниво на шум, устойчивост на топлина, якост на смачкване, дълготрайност и др.

Във влезлите в сила от 2005 г. две наредби за проектиране, изграждане и експлоатация съответно на водоснабдителни системи и на сградни ВиК инсталации има позоваване само към тези европейски стандарти, в които са дадени основните изисквания към тези дейности, като по този начин посочените стандарти стават задължителни за прилагане. Всички останали и въведени като БДС европейски стандарти в тази област са доброволни за ползване. Това са основно стандарти, даващи изисквания към отделните продукти, влагани в инсталациите и системите. Заедно с хармонизирането с европейските изисквания в наредбите са отразени и съвременните технически изисквания при проектирането, изграждането и експлоатацията, както и връзките с други нормативни актове от действащото законодателство.

По отношение на проектирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителните системи от 2005 г. е в сила Наредба №2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн. ДВ, бр. 34 от 2005 г.). Наредбата е издадена на основание §18, ал.1 от ЗУТ и отменя Нормите за проектиране на водоснабдителни системи и правилата за изпълнение и приемане на СМР за водоснабдителни системи от ПИПСМР - Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване. С наредбата са въведени изискванията на БДС EN 805 "Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради" и БДС EN 1508 "Водоснабдяване. Изисквания към системите и съставните части на резервоарите за вода".

Едно от основните изиск¬вания при проектиране на съоръженията и мрежите на водоснабдителните системи съгласно БДС EN 805 е предпазване на питейната вода от замърсяване и запазване на нейните качества до мястото й на потребление, като за това следва да се предприемат необходимите мерки още във фазата на проектиране. Във връзка с това  са поставени изисквания, свързани с предотвратяване връщането на водата в системата и нейното застояване, водонепропускливостта на тръбопроводите и съоръженията, както и мерки, свързани с предотвратяване навлизането на външни води и/или други замърсители през стените, покривите и строителните отвори на съоръженията или през тръбопроводите. Също така при проектирането на външните водопроводи, водопроводните мрежи и съоръженията към тях са въведени изискванията на стандарта за определяне на водоснабдителните норми, когато не са извършени съответни проучвания за определяне на необходимото средноденонощно потребление на вода за конкретна урбанизирана територия. Също така са въведени изискванията за допустимите скорости на водата, за материала и типа на тръбите за водопроводи, за условията на налягането при избора на тръбопроводните елементи, за материала за засипване на тръбите, за защитата на водопроводите при полагането им в агресивни почви, методите за хидравлично изпитване и дезинфекцията на водопроводите и съоръженията.

При проектирането, изграждането и техническата експлоатация на резервоарите са въведени изискванията на БДС EN 1508 по отношение на предвиждането на необходимите мерки за предпазване на питейната вода от замърсяване още в процеса на проектиране, както и изисквания за местоположението на резервоарите и процедурите за тяхното изпитване, почистване и дезинфекция.
По отношение на проектирането, изграждането и експлоатацията на сградните ВиК инсталации също от 2005 г. е в сила Наредба №4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г., попр., бр. 56 от 2005 г.). Наредбата е издадена на основание §18, ал.1 от ЗУТ и отменя Нормите за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради, както и ПИПСМР - Вътрешни водопроводни и канализационни инсталации.

Основни европейски стандарти, задължителни за прилагане са тези, които са залегнали в наредбата и към които има позоваване.
По отношение на сградните водопроводни инсталации това са:
БДС ЕN 806-1 "Технически изисквания към сградните инсталации за питейна вода. Част 1: Общи положения" - стандартът въвежда изискванията към използваните символи и означения на елементите на сградната водопроводната инсталация при нейното проектиране.
БДС ЕN 1717 "Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване от замърсяване при обратен поток" - стандартът дава изисквания за оценка на риска от замърсяване на питейната вода във водопроводната инсталация, предвиждане на съответни защитни мерки, определяне на местата на защита по инсталацията и съответно избора на подходящото за това устройство от общо 23-те вида, определени в този стандарт.
По отношение на сградните канализационни инсталации:
БДС ЕN 12056-1 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 1: Общи положения и изисквания за изпълнение"
БДС ЕN 12056-2 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 2: Канализационна мрежа, проектиране и оразмеряване"
БДС ЕN 12056-3 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 3: Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване"
БДС ЕN 12056-4 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 4: Канализационни помпени станции. Проектиране и оразмеряване"
БДС ЕN 12056-5 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 5: Монтаж и изпитване, инструкции за експлоатация, поддържане и използване"
БДС EN 12109 "Вакуумни канализационни системи в сгради".
С наредбата също така в съответствие със същественото изискване за хигиена, здраве и околна среда и възприетите европейски и световни практики са поставени изисквания за предвиждане на необходимите мерки за предотвратяване развитието на бактерията Legionella (основно в инсталациите за гореща вода за битови нужди). Във връзка със същественото изискване към строежите за топлосъхранение и икономия на енергия са въведени изисквания за пада на температурата в инсталацията за битово горещо водоснабдяване (5К) и за задължителна топлоизолация на главните хоризонтални и вертикални клонове за топла и циркулационна вода и топлотехническото им оразмеряване с отчитане на предвидената топлоизолация при оразмеряването на мрежата за гореща вода за битови нужди чрез използване на топлотехнически методи.
Изискванията на наредбата при проектирането, изграждането и техническата експлоатация на сградните канализационни инсталации са приведени в пълно съответствие със серията стандарти БДС EN 12056 в пет части и с БДС EN 12109.

По отношение на проектирането, изграждането и техническата експлоатация на канализационните системи е разработен проект на наредба, която все още е в процес на съгласуване. Предвижда се с обнародването на тази наредба в Държавен вестник да бъдат отменени Нормите за проектиране на канализационни системи, утвърдени през 1989 г., и правилата за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи за канализационни системи от ПИПСМР - Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване.

Европейските стандарти, които са предвидени за въвеждане с проекта на наредба, са следните:
Серията стандарти БДС EN 752 "Канализационни системи извън сгради" в 7 части - Част 1 - Общи положения и определения, Част 2 - Изисквания, Част 3 - Проектиране, Част 4 - Хидравлично оразмеряване и аспекти по опазване на околната среда, Част 5 - Саниране, Част 6 - Помпени станции, и Част 7 - Експлоатация и поддържане.
БДС EN 1671 "Напорни канализационни системи извън сгради"
БДС EN 1091 "Вакуумни канализационни системи извън сгради"
БДС EN 773 "Общи изисквания към елементите на хидравличните напорни канализационни тръбопроводи"
БДС EN 12889 "Безтраншейно изграждане и изпитване на тръбопроводи и канали за отпадъчни води"
Серията стандарти БДС EN 12255 "Пречиствателни станции за отпадъчни води" в 16 части - Част 1 - Общи строителни принципи, Част 3 - Предварително пречистване на отпадъчните води, Част 4 - Първично пречистване, Част 5 - Пречистване на отпадъчните води в езера (лагуни), Част 6 - Метод за пречистване с активни утайки, Част 7 - Реактори с фиксиран биологичен филм, Част 8 - Третиране и депониране на утайките, Част 9 - Контрол на миризмите и вентилация, Част 10 - Основни принципи на безопасност, Част 11 - Необходими общи данни, Част 12 - Управление и автоматизация, Част 13 - Химично третиране. Пречистване на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация, Част 14 - Дезинфекция, Част 15 - Измерване на подавания кислород в чиста вода в аерационния басейн на биологичните съоръжения и Част 16 - Физична (механична) филтрация.

Основните изисквания при проектирането, изграждането и техническата експлоатация на водоснабдителните и канализационните (ВиК) системи и сградни инсталации са регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за водите, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за опазване на околната среда и др., както и в съответните им подзаконови нормативни актове.

9001-1_196