Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Stormbox – програма за оразмеряване и офериране

Тенденцията за увеличаване на градските площи и все по интензивните дъждове водят до по чести наводнения, използването на по-големи диаметри на канализационните мрежи или използването на разделни системи за отвеждане на атмосферните води. Общите стойности като капиталовложения и щети нарастват и това налага търсенето на по-рационални системи и решения за разпределение и управление на дъждовните води.

Фирма Pipelife предлага цялостна система за инфраструктурни канализационни мрежи. Част от нея са филтриращите блокчета Stormbox. Те позволяват задържането на атмосферните води и отвеждането им към почвата, като по този начин се намалят диаметрите на канализационните мрежи и щетите от наводненията в градските територии.

Новото, което може да зарадва проектанти е софтуерът за оразмеряване и офериране на Stormbox.

Програмата позволява чрез въвеждането на необходимите данни:

 • Интензивността на оразмерителния дъжд за време-t и период на повторяемост Т за даден район, надморска височина или зона
 • Предвидена площ за полагане на блокчетата
 • Скорост на оттичане на почвата
 • Коефициент на сигурност
 • Отводнявана площ
 • Отточен коефициент за отводняваната площ


Да пресметнете:

 • Необходимият обем за полагане на блокчетата
 • Площта, която те биха заели
 • Бройката им-комплект с нужните подложки и клипсове
 • Времето за оттичане на атмосферните води към почвата
 • Водното количество, което ще се отведе към системата при различни периоди на повтаряемост и интензивност на оразмерителния дъжд
 • Офериране на цялостната система (без СМР)

 

Програмата е базирана на ISSO 70-1 и DWA-A138 и се предлага в две версии – онлайн и офлайн. За използването иm е нужна парола, за която трябва да се обърнете към представител на фирма Pipelife.