Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Още 600 млн. лв. за ВиК проекти по ОП "Околна среда" се насочват към общините

Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда" отправи покана до 36 общини за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни системи към общински администрации с над 10 000 еквивалент жители.

Това са общините, посочени в списъка "Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007–2013" , приоритетни за финансиране според европейското законодателство за пречистване на градските отпадъчни води.

Процедурата предвижда финансиране на проекти за изграждане, рехабилитация и модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), изграждане, рехабилитация, реконструкция и модернизация на канализационни мрежи и водоснабдителни мрежи там, където трасето им съвпада с това на канализацията.

Проектните предложения могат да бъдат представяни до 1 ноември 2010 г., 31 януари 2011 г. и 30 юни 2011 г.
Експертни работни групи ще се разглеждат предложенията за проекти след изтичане на всеки от сроковете. Общините следва да планират подготвителните и строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г.
Според приетото в началото на м. август т.г. решение на Министерския съвет след одобрение на проектите, общините имат право да поискат аванс в размер до 35%, припомнят от Министерството на околната среда и водите.

Общият размер на финансовите средства, които се предвижда да бъдат предоставени за агломерациите над 10 000 еквивалентни жители по настоящата покана, заедно с отправената в края на м. юни 2010 г. покана, е 1.2 млрд. лева.
С това в голяма степен се покриват най-спешните нужди с оглед постигане на изискванията на законодателството в областта на околната среда за всички 124 агломерации.