Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Полиетилен или чугун

При избора на тръбопровод за водоснабдяване е важно добре да бъдат проучени теренните условия, изискванията на Възложителя, вида на мрежата, начина на предвижване на водата, предвидените съоръжения и арматурните възли  по мрежата и др. Инженера на една водоснабдителна мрежа има възможност да  избира между тръби от различни материали и с различни характеристики, което позволява постигането на добри параметри  при конкретните проектни условия и решения. В съвременното водоснабдяване се използват тръби от чугун, стомана, полиетилен и най-новото поколение на полиетилена PE 100 RC+ (устойчив срещу пукнатини). Всеки един от тези материали има различни експлоатационни характеристики, които е добре да се имат предвид при избора, с оглед постигането на висока надеждност на системата и добри работни параметри. Известно е, че надеждността и дългият срок на експлоатация зависят от физико-химичните свойства на материала, качеството на тръбата и присъединителните елементи, както и от добре изпълнения монтаж. Съвременните тръбопроводи трябва да отговарят на изискванията за водоплътност  на системата и изискванията за опазване на околната среда и подпочвените води.

При избора на материал инженера трябва да се запознае и коректно да използва изискванията на нашите нормативи за водоснабдяване и европейските стандарти. В тях подробно са описани минималните изисквания за всеки един материал, проектирането , сферата на приложение, начина на полагане и свързване. Използването им улеснява избора на проектанта и води  до окомплектоването на един качествен и конкурентен на европейско ниво проект.

Тръбопроводи използвани във водоснабдяването е важно да бъдат съобразени със следните параметри:

    Водоплътност
    Начин на свързване
    Начина на полагане
    Устойчивост срещу абразия и корозия
    Дълъг живот.
    Унифицираност
    Експлоатационни разходи.

Използването на чугунените тръби в системите за водоснабдяване днес бележи тенденция към намаляване. Основни предимства на тези тръби е тяхната дълготрайна експлоатация (до сто години, като 50 са гарантирани от производителя) и фактът, че те на корозират. Те обаче се характеризират с голяма дебелина на стената, грапавина и сравнително сложен монтаж. Чугунените тръби също така са крехки, а връзките между тях се считат за не особено надеждни, което води до ниска степен на водоплътност и големи загуби по мрежата. Имат големи местни загуби на налягане и същите такива по-дължина на тръбопровода. Обикновено свързването на отделните тръби е посредством муфи, фланци или винтовомуфени връзки. При използването на муфи уплътняването е посредством оловни пръчки, набивани между муфата и тръбата, като останалото пространство се запълва с разтопено олово или посредством гумени пръстени. Свързването чрез фланци обикновено е при свързването на тръбите със спирателен кран или фитинг. Подобна връзка издържа на по-голямо налягане, но се характеризира с по-малка еластичност в сравнение с използването на муфи. За добро решение се счита винтовомуфената връзка, при която от вътрешната страна на муфата има резба и на нея се навива пръстен с външна резба, който притиска гумено уплътнение. Тази връзка се счита за по-еластична от връзката посредством фланци и по-здрава от тази с муфи. Тръбите се полагат траншейно и безтраншейно чрез директно издърпване.

Стоманата е сред материалите с най-широко приложение при изработката на тръби с различно предназначение. Стоманените тръби се считат за подходящи за изграждане на всякакъв вид тръбопроводи. Техни предимства са много голямата якост, възможността за производство на тръби с голяма дължина и  здравите връзки между тях.. Основен недостатък на стоманените тръби е неустойчивостта им на корозия. Друг недостатък е тяхната пропускливост. Това може да се обясни с факта, че вътрешната повърхност на стоманената тръба е грапава, което предизвиква завихряне на потока течност и затруднява неговото придвижване. При експлоатацията на тръбите нарастват продуктите на корозия и другите отлагания, което още повече намалява пропускателната им способност.Също така те са със сравнително по-кратък експлоатационен срок спрямо тръбите от чугун и от полимерни материали. Добре е да се има предвид, че при високо налягане е възможно да се получи разрив на тръбите. Имат голяма загуба на напор. При монтажа им за съединяването на тръбите се използва заваряване, а също така и резбови съединения- което  при некачествено изпълнение би довело до ниска водоплътност и загуби в мрежата. Полагането им може да стане по конвенционалния начин изкопно с пясъчна подложка или безтраншейно чрез директно издърпване с плуг. Има ограничение за полагане при ниски температури.

Полиетиленът (PE), и особено  PE 100 е широко разпространен в системите за подземни инфраструктурни водопроводи. Успехът на PE 100 се дължи на отличните му свойства и предимства. Те включват отлична гъвкавост, високи стойности на устойчивост, изключителна устойчивост на пукнатини от удар,  добра устойчивост на химикали, не корозират. Тръбите, изработени от PE100 се отличават с ниско тегло и  ниски хидравлични загуби в тръбопровода. Имат по-голяма водопропускливост поради минималната грапавина на вътрешния слой. В сравнение с други полимерни материали, полиетиленът е с най-ниска работна температура от порядъка на -20 оС, което оказва влияние при монтаж и експлоатация на тръбите в зимни условия. Хидравличният удар е по-малко опасен поради по-малкия модул на еластичност, сравнен с този на материал като чугун и стомана.
Произвеждат се с много голяма дължина и са подходящи за работа при всякакво налягане. Като основни техни недостатъци могат да се посочат неустойчивостта им на външни въздействия и фактът, че стареят. Проектанта трябва да е запознат и да предвиди при избора на полиетиленови тръби тяхното линейно разширение, химическата устойчивост към флуида, работното налягане и температурата на транспортираната среда. Свързването им обикновено е посредством бърза механична връзка, челна заварка или електрофузионна муфа. Полагането може да бъде изкопно или безтраншейно.

PE100 RC  представлява усъвършенствана разработка на доказания първичен материал PE100. Тръбопроводите от този нов материал притежават същите предимства, но PE100 RC предоставя изключително висока устойчивост на високо концентрирано натоварване и бавно разрастване на пукнатини, отразено в наименованието PE100 RC (resistance to cracking = устойчивост на пукнатини). С доказаната си висока устойчивост на пукнатини при удар, тръбите от PE100 RC са специално пригодени към засилените изисквания  на  полагане  и тестване на полимерните тръбопроводни системи. Те са дори по-устойчиви на външни удари като драскотини, издълбаване, концентрирано натоварване и деформация, като при това не губят изискванията за напорни тръбопроводни системи.

Предимствата при полагане  на PE100 RC в сравнение с обикновения PE100 полиетилен са показани в таблицата по-долу:

 

Безизкопните методи на полагане обединяват 4 работни процеса в един, а именно изкопаване, полагане на пясъчна подложка, полагане на тръбата и засипване. Това води до намаляване на механизацията и работната ръка. Води до по-голяма ефикасност при работа и позволява изпълняването на по-дълги участъци в рамките на един работен ден(до 5км, в сравнение с 500 при траншейното полагане). Има възможност за вграждане на сигнална лента, съгласно  изисквания. Позволява преминаване през трудни строителни почви и терени, каменисти почви, блата реки и др.

Освен споменатото по-горе безиизкопния метод има и ефект върху околната среда и екологията. Чрез него бързо се възстановяват следите от полагането, не се налага извозването на земна маса (не се променя структурата на почвата), няма изпомпване и задържане на подпочвени води, не променя терена в градски условия и не на последно място се икономисва гориво и вредно въздействие в сравнение с обичайния метод на полагане.

Като заключение предимствата на материала, физичните и хидравлични параметри на тръбопровода и възможността за алтернативно  полагане правят тръбите РЕ 100RC, най изгодни за влагане в съвременните проекти и мрежи за водоснабдяване.