Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

ДВОЕН ИНФИЛТРОМЕТЪР

Уважаеми клиенти,

На Вашето внимание представяме използвания от нас уред за едно от основните изпитвания, за оразмеряване на призмите от Stormbox, а именно определянето на скорост на инфилтрация към почвата, съгласно DWA A-138, DWA A-117. Двойният инфилтрометър е простичък инструмент, с който определяме водната инфилтрация (водопропускливостта) в почвата.

Измерванията се правят съгласно стандартния изпитателен метод по ASTM D3385-03 и DIN 19682. Инфилтрацията е процес на попиване на водата в земната повърхност. Интензивността на този процес се нарича инфилтрационна скорост. Инфилтрационната скорост се изразява в обем вода на единица земната повърхност за единица време [L/T, например mm/min].

Стандартният комплект се състои от три чифта вътрешни и външни цилиндри, позволяващи синхронно измерване. С това се пести време и се добиват надеждни осреднени стойности.

Двойният инфилтрометър е подходящ за почти всички видове почви и намира приложение в напоителни и отводнителни проекти, подпочвени и инфилтрационни басейни, в оптимизирането на наличните водни ресурси за растителността и за определяне на последствията от земеделското обработване на земята.

1005_Pic_1_640