Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Съпоставка при различни коеф. на инфилтрация и ползата от използването на инфилтрометъра за определяне на реална скорост на инфилтрация

Практиката в България е да се пести от всякакви необходими данни за да се намали себестойността на строителният обект. Един от тези параметри  е скоростта на инфилтрация (ИС), който рядко присъства в хидеогеоложкия доклад, понеже изисква от инвеститора допълнително заплащане на този параметър (средно около 600 лв. за тази една цифра).

Спестяването на инвеститора на този така важен параметър при проекти свързани с инфилтрационни обеми, може да доведе до значителни загуби или природни щети, когато този параметър се избира по литературни данни, а именно:

  • голяма стойност на ИС, следва бързо инфилтриране под 6 часа, което води до замърсяване на почвата (и подпочвените води под метър от дъно резервоар) около резервоара от дренажни блокчета. Може да доведе и до суфозия и свлачище.
  • малка стойност на ИС, следва бавна инфилтрация, води до анаеробна среда в резервоара от дренажни блокчета и от там замърсяване на водата, която след изпускането и от резервоара не става за повторна употреба (п.п. нужди, напояване и др.)
  • неточен параметър на ИС, взет обобщен (зависещ от вида на почвата), много често е неточен и поради разнородните слоеве на строителната площадка. Това би довело до преоразмеряване на системата, водещо до излишни средства (изкоп, блокчета, насип, геотекстил и т.н.) или запушване, затлачване или ранно излизане от експлоатация на системата от блокчета.

ПРИМЕР:

Примерът е даден, като са приети едни и същи условия: Зона 1 на дъжд в България; еднакви  събираеми повърхностни площи на дъждовната вода с еднакъв коефициент на оттичане от различните повърхности; период на еднократно препълване, веднъж на 2 г.;  едни и същи допустими габарити за инсталиране на системата от дренажни блокчета ш-5м, в-1.2м, дължина-12м;  0% инфилтрация през дъното на системата*, нормално за България; и  само променлива скорост на инфилтрация.

Събераемите площи за всеки един случай са еднакви, а именно: Скатен покрив-керамика-150м2, Асфалт-100м2, зелени площи 100м2. (виж таблицата в началото)

  • Инфилтрацията през дъното на системата зависи от времето през което се почиства системата-един път на 1.5 години -0% (запушване на дъното напълно), един път на 1 година 20%, на всеки четири месеца-100%
table