Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Основни изисквания при проектирането, изграждането и техническата експлоатация на водоснабдителните и канализационните (ВиК) системи ...

До този момент в областта на ВиК са разработени и публикувани около 30 хармонизирани европейски стандарта към Директивата за строителните продукти. Когато строителните продукти съответстват на изисквания на хармонизирани европейски стандарти, това дава презумпцията за съответствие със съществените изисквания към строежите, дефинирани в директивата и идентично въведени в разпоредбата на чл.169, ал.1 от ЗУТ.

Основните изисквания при проектирането, изграждането и техническата експлоатация на водоснабдителните и канализационните (ВиК) системи и сградни инсталации са регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за водите, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за опазване на околната среда и др., както и в съответните им подзаконови нормативни актове.

Повече информация за основните изизсквания при проектирането, изграждането и техническата експлоатация на водоснабдителните и канализационните (ВиК) системи и сградни инсталации можете да видите тук!